Về chúng tôi

About family
Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp Nhà California đã cấp trợ cấp cho hàng ngàn chủ nhà đủ điều kiện để giúp họ giảm bớt hó khăn tài chính do đại dịch COVID-19 gây ra. Khoản trợ cấp không cần phải trả lại và đây là chương trình miễn phí.

Chương trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California được Quỹ Hỗ trợ Chủ nhà tài trợ theo Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ năm 2021. Chương trình cung cấp hỗ trợ cho những chủ nhà đủ điều kiện đang trễ hạn thanh toán tiền nhà, thanh toán thuế nhà đất hoặc những người có khoản vay hỗ trợ thế chấp không có tiền lời hoặc hoãn thanh toán khoản vay do khó khăn tài chính liên quan đến đại dịch.

 • Những khoản thanh toán đang bị trễ hạn
 • Tiền thuế nhà đất đang bị quá hạn
 • Khoản vay phụ, hỗ trợ vay thế chấp và hoãn nợ được chấp nhận từ tháng Một 2020 trở về sau
 • Các khoản vay thế chấp ngược còn nợ.

Chương trình này của bang được Cơ quan Hỗ trợ Chủ nhà CalHFA điều hành

Bảng Thuật Ngữ sử dụng trong Chương Trình Cứu Trợ Vay Thế Chấp của California (theo phê duyệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ).

 

 

Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà & Khoản vay thế chấp thứ hai/Hoãn thanh toán khoản vay

Thuế nhà đất

Hãy nhấp vào đây để kiểm tra tính đủ điều kiện của quý vị và tiến hành ghi danh.

Các Dịch vụ Thế chấp Tham gia.

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Chương trình Cứu trợ Vay Thế chấp California là gì?

Chương trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California đang cung cấp hỗ trợ tài chính để chi trả các khoản vay thế chấp nhà hoặc thuế nhà đất đã bị trễ hạn thanh toán để trợ giúp cho những chủ nhà có khoản vay thế chấp, thế chấp ngược và cả những người hiện không có nợ thế chấp chấp. Các khoản trợ cấp này giúp đỡ những chủ nhà gặp khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Hỗ trợ được cung cấp thông qua chương trình này không phải là một khoản vay và không cần phải hoàn trả.

Tại sao chương trình lại quan trọng?
Chương trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California đang giúp hàng ngàn chủ nhà ở California giảm nhẹ bớt gánh nặng tài chính bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính không hoàn lại cho những chủ nhà đủ điều kiện. Điều này tạo điều kiện cho những chủ nhà trễ hạn thanh toán khoản vay thế chấp hoặc thuế nhà đất hoặc những người có khoản vay hỗ trợ thế chấp không có tiền lời hoặc hoãn thanh toán khoản vay do khó khăn tài chính liên quan đến đại dịch có thể bắt đầu lại từ đầu. Chủ nhà được phê duyệt các khoản trợ cấp này nên trao đổi với chuyên gia thuế của họ về bất kỳ ảnh hưởng nào mà khoản trợ cấp này có thể có đối với thuế thu nhập của mình. 
Ai đủ điều kiện?

Cho dù có khoản vay thế chấp, thế chấp ngược hay không có khoản vay thế chấp nào, chương trình này dành cho tất cả các chủ nhà ở California đáp ứng các yêu cầu về điều kiện tham gia. Chủ nhà có thể đủ điều kiện tham gia nếu:

 • Đã bị trễ hạn ít nhất hai đợt thanh toán cho khoản vay thế chấp chính của họ và hiện còn đang trễ hạn thanh toán; hoặc
 • Đang nợ thuế nhà đất chưa thanh toán (cho dù được trả trực tiếp cho hạt của họ hay là một phần trong khoản thanh toán thế chấp); hoặc
 • Have a partial claim or loan deferral (If you are applying for help with your partial claim or loan deferral, but you are also behind on your mortgage, please also apply for mortgage assistance); or
 • Có một khoản vay thế chấp ngược và đang nợ dịch vụ cho vay tiền thuế nhà đất quá hạn/ hay bảo hiểm nhà

Tất cả những người làm đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Thu nhập hộ gia đình bằng hoặc thấp hơn giới hạn thu nhập của quận (150% Thu Nhập Trung Bình Khu Vực của quận của mình, dựa trên các định mức do liên bang đặt ra cho chương trình này);
 • Sở hữu và sống trong một ngôi nhà đơn lập, căn hộ chung cư, nhà tiền chế được lắp đặt cố định hoặc bất động sản có tối đa bốn căn hộ; và
 • Gặp phải khó khăn tài chính liên quan đến đại dịch sau ngày 21 tháng 1 năm 2020 – mất thu nhập hoặc tăng chi phí gia đình.

Tùy thuộc vào loại hỗ trợ, có thể cần đáp ứng một số yêu cầu bổ sung. Có thể tham khảo thêm thông tin về các yêu cầu về điều kiện tham gia trên trang Ai đủ điều kiện? . Đối với các câu hỏi khác về điều kiện tham gia, vui lòng liên hệ với Trung tâm Liên hệ làm việc từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều PST Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Nếu đơn xin nhận hỗ trợ cho thế chấp hoặc thế chấp ngược của quý vị bị từ chối, quý vị có thể gửi đơn khiếu nại bằng cách điền vào bảng câu hỏi trong Cổng Tiếp Nhận Đơn Ghi Danh. Bảng câu hỏi sẽ xác định liệu quý vị có thể tiếp tục với đơn khiếu nại của mình hay không.

Nếu đơn xin hỗ trợ thuế bất động sản của quý vị bị từ chối, quý vị có thể khiếu nại quyết định này bằng cách gửi email tới [email protected]. Xin vui lòng bao gồm bất kỳ tài liệu nào hỗ trợ việc khiếu nại của quý vị.

Chủ nhà chỉ được có một đơn ghi danh hợp lệ trong quá trình xét duyệt tại một thời điểm.

Có bao nhiêu hỗ trợ có sẵn cho tôi?

Các chủ nhà có thể đủ điều kiện nhận tổng số tiền hỗ trợ lên tới tối đa 80,000 đô-la cho mỗi hộ gia đình.  

 • Đối với các chủ nhà có vay thế chấp hoặc thế chấp ngược, nguồn quỹ hỗ trợ sẽ bao trả tổng số phần tiền nợ bị quá hạn còn thiếu bên cho vay. Các chủ nhà đang bị trễ hạn nhiều hơn $80,000 đô-la vào thời điểm nộp đơn xin hỗ trợ sẽ không đủ điều kiện được trợ giúp. 
 • Đối với các chủ nhà trả tiền thuế nhà đất trực tiếp cho quận/hạt của mình, nguồn quỹ được duyệt sẽ được chi trả cho phần tiền thuế bị quá hạn trực tiếp cho cơ quan thu thuế của quận/hạt  
 • Các khoản hỗ trợ của Chương trình cũng có thể được dùng để giảm hoặc trả hết khoản vay hỗ trợ thế chấp không có tiền lời hiện có hoặc phần hoãn thanh toán nợ được nhận trong hoặc sau tháng Một, 2020.
  To receive this assistance, homeowners must be caught up on mortgage payments or also apply for help with late mortgage payments (must have missed at least two payments by February 1, 2024.  

Sự hỗ trợ thông qua Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp của California không phải là khoản cho vay và không cần phải hoàn trả lại. Các chủ nhà nên nói chuyện với nhà tư vấn thuế của mình về những tác động có thể có đối với thuế thu nhập của mình.

Các hộ gia đình được phép nộp đơn xin hỗ trợ thêm, ngay cả khi trước đó họ đã nhận được khoản tiền trợ cấp; mỗi hộ gia đình đủ điều kiện sẽ có thể nhận được tổng số tiền hỗ trợ tối đa là 80.000 USD. Các hộ gia đình phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn khác để được hỗ trợ thêm tại thời điểm nộp đơn ghi danh mới. Người ghi danh chỉ được có một đơn ghi danh hợp lệ trong quá trình xét duyệt tại một thời điểm.

Nếu tôi đã nhận được hỗ trợ từ chương trình, tôi có thể ghi danh lại để nhận thêm trợ cấp không?

Các chủ nhà đủ điều kiện có thể ghi danh nhiều lần cho bất kỳ phương án hỗ trợ nào và nhận được khoản trợ cấp tối đa là 80.000 đô la, ngay cả khi họ đã nhận được khoản trợ cấp từ Chương trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California. Sau khi chủ nhà đủ điều kiện đã nhận được tổng số tiền hỗ trợ là 80.000 đô la, họ sẽ đạt đến hạn mức hỗ trợ của chương trình. Quý vị phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về điều kiện tham gia khác tại thời điểm nộp đơn ghi danh mới.

Tôi vẫn có thể ghi danh nếu tôi đã từng nộp đơn ghi danh chứ?

Với việc mở rộng chương trình, những chủ nhà trước đây đã ghi danh tham gia chương trình có thể ghi danh lại để được hỗ trợ thêm. Tuy nhiên, người ghi danh chỉ có thể có một đơn ghi danh được xem xét tại một thời điểm. Nếu đơn ghi danh ban đầu của quý vị đã được chấp thuận, từ chối hoặc hủy bỏ và hiện đang bị trễ hạn thanh toán hoặc hoàn cảnh có thay đổi, quý vị có thể ghi danh lại. Mọi đơn ghi danh bổ sung sẽ không được xem xét nếu đơn ghi danh ban đầu của quý vị vẫn đang trong quá trình xét duyệt.

Nếu tôi đã nộp đơn hoặc cần trợ giúp trong nhiều lĩnh vực (ví dụ: cứu trợ vay thế chấp và thuế nhà đất, hoặc cứu trợ vay thế chấp và khoản vay hỗ trợ thế chấp không có tiền lời hoặc hoãn thanh toán khoản vay, tôi nên chọn loại hỗ trợ nào trong Bảng câu hỏi ghi danh?

Các chủ nhà đủ điều kiện hiện được phép nhận nhiều trợ cấp, tổng số tiền trợ cấp tối đa là 80.000 đô la. Nếu bạn muốn nộp đơn xin trợ cấp trong nhiều lĩnh vực, bạn có thể chọn tất cả những gì phù hợp trong Bảng câu hỏi ghi danh. 

Điều gì được coi là khó khăn về tài chính?

Đối với Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp California, khó khăn về tài chính là thu nhập bị giảm hoặc chi phí sinh hoạt tăng do đại dịch COVID-19. Ví dụ về chi phí sinh hoạt là chi phí y tế, thêm người sống trong hộ gia đình hoặc chi phí cho các dịch vụ tiện ích. 

Đương đơn cần cung cấp những thông tin gì?

Danh sách mẫu các tài liệu cần thu thập trước khi hoàn thành đơn ghi danh bao gồm:

 • Tờ khai khoản vay thế chấp
 • Tờ khai Ngân hàng
 • Hóa đơn tiện ích
 • Chứng từ thu nhập (tức là bảng lương, tờ khai thuế hoặc chứng từ thất nghiệp)

Tùy thuộc vào hoàn cảnh riêng của họ, một số người ghi danh cũng sẽ phải cung cấp các loại thông tin khác nhau. Có thể tham khảo thêm thông tin về các hồ sơ giấy tờ cần thiết trên trang Ai đủ điều kiện? .

Tôi có còn đủ điều kiện không nếu tôi đã nhận được sự trợ giúp của chính phủ liên quan đến COVID-19 không?
Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế chấp California chào đón các chủ nhà ngay cả khi họ đã nhận được sự trợ giúp của chính phủ từ các chương trình hỗ trợ COVID-19 khác, chẳng hạn như Đạo luật CARES, Đạo luật Phân bổ Ngân sách (Consolidated Appropriations Act) năm 2021 hoặc Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ.
Làm cách nào để biết AMI (Thu nhập Trung bình Khu vực) của tôi là bao nhiêu?

Quý vị có thể tìm hiểu xem mình có đáp ứng được các yêu cầu về thu nhập hay không bằng cách sử dụng phép tính AMI được tìm thấy trên trang chủ của trang web Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California. Các chủ nhà đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ chương trình nếu thu nhập hộ gia đình của họ bằng hoặc thấp hơn giới hạn thu nhập của quận (150% AMI của quận của họ, dựa trên các giới hạn liên bang đặt ra cho chương trình này). AMI giao động tùy thuộc vào quận và quy mô hộ gia đình.

Giới hạn thu nhập của chương trình được xác định như thế nào?

Giới hạn thu nhập do Bộ Nhà Ở và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ quyết định. Dựa theo Chỉ Đạo của Ngân Khố Hoa Kỳ cho Quỹ Hỗ Trợ Chủ Nhà, chủ nhà có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ nếu thu nhập hộ gia đình của họ bằng hoặc dưới 150% Thu Nhập Trung Bình Khu Vực của quận địa phương của họ, hoặc bằng hoặc dưới 100% Thu Nhập Bình Quân của Hoa Kỳ, tùy theo mức nào lớn hơn.

Nếu tôi sở hữu 2 ngôi nhà, một ngôi nhà tôi sinh sống và một ngôi nhà cho thuê, tôi có thể nhận được quỹ hỗ trợ từ chương trình hay không? Chương trình nói rằng tôi có thể sở hữu nhiều căn hộ khác nhau.

Để đủ điều kiện, các chủ nhà phải sở hữu một căn nhà để ở và sẽ không nhận được quỹ hỗ trợ nếu họ sở hữu nhiều ngôi nhà khác nhau. Tuy nhiên, những chủ nhà đủ điều kiện thì ngôi nhà họ sở hữu có thể thuộc loại sau:

 • Nhà ở đơn lập
 • Nhà song lập
 • Nhà có 3 căn hộ triplex
 • Nhà có 4 căn hộ 4-plex
Nếu kết quả Bảng Câu Hỏi Trên Đơn Ghi Danh của tôi cho biết rằng tôi không đủ điều kiện, tôi vẫn có thể điền vào đơn ghi danh chứ?

Nếu Bảng Câu Hỏi Trên Ghi Danh cho biết quý vị không đủ điều kiện để được hỗ trợ, chúng tôi khuyên quý vị nên liên hệ với nhân viên tư vấn nhà ở được HUD chứng nhận theo số 1-800-569-4287 để thảo luận về các lựa chọn khác có sẵn cho quý vị.

Tôi có thể hoàn thành đơn ghi danh của mình ở đâu?

Quý vị có thể kiểm tra xem mình có đủ điều kiện để nộp đơn cho Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California hay không bằng cách truy cập CaMortgageRelief.org và nhấp vào nút “Ghi Danh Ngay”. Chủ nhà đáp ứng các tiêu chí sàng lọc trước có thể hoàn thành đơn xin tài trợ. Hiện có giúp điền và nộp đơn thông qua Trung Tâm Liên Lạc của chương trình theo số 1-888-840-2594.

Tôi có thể nhận được hỗ trợ chi tiết hơn để điền vào đơn ghi danh của mình ở đâu?

Để được hỗ trợ chi tiết, vui lòng liên hệ với Trung tâm Liên lạc của chúng tôi tại 1-888-840-2594. Các đại diện có thể trợ giúp trả lời câu hỏi liên quan đến đơn của quý vị, trung tâm có giúp đỡ và hỗ trợ với hơn 200 ngôn ngữ. Giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều PST.

 

Có thời hạn nộp đơn không?

Chương trình vẫn tiếp tục cho đến khi tất cả nguồn quỹ được phân bổ cho các chủ nhà California. Trong khi không có ấn định hạn chót nộp đơn, các nguồn quỹ sẽ được cấp theo thứ tự nộp đơn.

Sẽ mất bao lâu để xem xét đơn ghi danh của tôi?

Các đơn ghi danh đã hoàn tất với toàn bộ giấy tờ cần thiết có thể mất vài tuần kể từ ngày nộp đơn ghi danh cho đến khi người nộp đơn đủ điều kiện nhận được khoản tiền cứu trợ được chấp thuận. Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California cam kết sẽ trợ giúp các chủ nhà nhanh nhất có thể.

Nếu đơn của tôi được chấp thuận, quỹ sẽ được gởi cho tôi phải không?

Những quỹ dành cho các đơn được chấp thuận sẽ được gởi trực tiếp cho tổ chức/công ty bị thiếu nợ, hoặc là bên cho vay thế chấp hoặc sở thuế vụ của quận/hạt. Nguồn quỹ không bao giờ gởi trực tiếp cho người nộp đơn.

Sau khi đơn của tôi được chấp thuận, mất bao lâu để nhận được hỗ trợ tài chính?

Sau khi đơn ghi danh được chấp thuận, Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California sẽ làm việc chặt chẽ với bên dịch vụ cho vay hoặc nhân viên thu thuế quận của quý vị để xử lý các khoản thanh toán một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết sẽ trợ giúp chủ nhà nhanh nhất có thể.

Đơn ghi danh của tôi đã bị từ chối. Quy trình kháng nghị hiện có sẵn không? Tôi có thể ghi danh lại không?

Nếu đơn xin hỗ trợ của bạn bị từ chối, bạn có tối đa 30 ngày sau khi bị từ chối để gửi kháng nghị bằng câu hỏi trong Cổng tiếp nhận hồ sơ.Bảng câu hỏi sẽ xác định xem bạn có thể tiến hành kháng nghị hay không. Khi gửi kháng nghị của bạn, vui lòng bổ sung các giấy tờ cần thiết để bổ trợ cho kháng nghị của bạn.

Sau khi quý vị gởi đơn khiếu nại, khiếu nại của quý vị sẽ được xem xét và chương trình sẽ liên hệ với quý vị nếu cần thêm thông tin hoặc sau khi có quyết định liên quan đến khiếu nại của quý vị

Nếu quý vị có thắc mắc về lý do bị từ chối và cần được giải đáp trước khi quyết định có khiếu nại hay không, vui lòng gọi cho Trung tâm Liên hệ theo số 1-888-840-2594.

Quý vị cũng có thể tham gia lại chương trình bằng cách gửi đơn ghi danh mới. Quý vị có thể gửi đơn ghi danh mới bằng cách truy cập CaMortgageRelief.org và nhấp vào Ghi danh ngay bây giờ.

 

Lý do đã nêu cho việc từ chối đơn đăng ký của tôi là tôi không còn chậm thanh toán thế chấp nữa. Tuy nhiên, tôi tin rằng tôi đang ở phía sau. Tại sao quyết định này được thực hiện?

Eligible homeowners must be at least two payments behind on their mortgage two months prior to February 1, 2024, and currently past due. If an applicant’s home loan is current as a result of assistance offered by their loan company — including a COVID-related loan deferral or partial claim — homeowners are now (Xem [link to eligibility]).

Tính đủ điều kiện của bạn không bị ảnh hưởng nếu khoản vay của bạn được bán hoặc chuyển nhượng cho một công ty khác. Nếu trong quá trình giao dịch đó, người cho vay mới mang lại khoản vay hiện tại do sửa đổi khoản vay theo thỏa thuận, thì khoản vay sẽ không đủ điều kiện vì nó không còn quá hạn.

Để cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình, những thông tin có thể ảnh hưởng đến điều kiện tham gia chương trình trong tương lai, chúng tôi đề nghị quý vị nên ghi danh Tin tức qua thư điện tử trong phần Luôn cập nhật thông tin (Stay Informed) của trang web Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California.. Chúng tôi khuyến khích những chủ nhà không đủ điều kiện cho chương trình này nhưng cần trợ giúp để tìm kiếm các lựa chọn khác cho mình, bao gồm các chương trình hỗ trợ khác, hãy liên hệ với cố vấn nhà ở được HUD chứng nhận theo số 1-800-569-4287. 

Tìm một Cố vấn Nhà ở có Chứng nhận của HUD gần chỗ quý vị.

 

Tôi có thể ghi danh lại nếu đơn ghi danh của tôi đã bị hủy do mất hơn 30 ngày để hoàn thành không?

Có, nếu đơn đăng ký của bạn đã bị hủy, bạn có thể đăng ký lại bằng cách truy cập trang web của Chương trình Cứu trợ Thế chấp California và nhấp vào nút “Đăng ký ngay”. 

Người ghi danh chỉ được có một đơn ghi danh hợp lệ trong quá trình xét duyệt tại một thời điểm.

Có văn bản ghi danh nào mà tôi có thể điền và gửi qua đường bưu điện không?

Những người nộp đơn có thể nộp trực tuyến trên mạng, tuy nhiên, nhũng nhà tư vấn hoặc các đối tác tổ chức cộng đồng có thể trợ giúp quý vị điền và nộp đơn

Để có thêm sự giúp đỡ từ nhiều nguồn lực khác nhau như hỗ trợ pháp lý và các cố vấn nhà ở, vui lòng truy cập trang "Help" trên trang web của chúng tôi.

Ứng dụng có sẵn bằng những ngôn ngữ nào?

Ứng dụng có sẵn bằng sáu ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Tagalog.

Trung tâm Liên hệ có thể hỗ trợ qua điện thoại với hơn 200 ngôn ngữ. Để nói chuyện với đại diện của Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California, vui lòng gọi số 1-888-840-2594 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều theo giờ PST.

Nếu không có máy quét, tôi có thể sử dụng điện thoại để chụp ảnh Thẻ An Sinh Xã Hội và các tài liệu khác rồi tải chúng lên đơn ghi danh của mình không?

Được, ảnh kỹ thuật số của tài liệu được coi là tương đương với tài liệu được quét. Đảm bảo rằng ảnh được chụp trong điều kiện ánh sáng tốt và có thể đọc được.

Nếu tôi không thể hoàn thành đơn ghi danh của mình cùng một lúc, tôi có thể tiếp tục lại sau không?

Cổng thông tin ghi danh sẽ lưu trữ thông tin của quý vị để quý vị có thể quay lại phần quý vị đang điền dang dở từ lần trước. Chủ nhà có 30 ngày để hoàn thiện hồ sơ và cung cấp tất cả các thông tin cần thiết. Sau 30 ngày, đơn ghi danh sẽ bị hủy.  

Sau khi hoàn tất đơn ghi danh của mình, liệu tôi có thể truy cập vào nó nếu tôi cần thực hiện các thay đổi không?

Sau khi quý vị gửi đơn ghi danh của mình, đơn ghi danh sẽ được chuyển đi để xét duyệt và quý vị sẽ không thể thực hiện các thay đổi bổ sung. Tuy nhiên, chuyên viên xét duyệt sẽ liên hệ với quý vị về đơn ghi danh của quý vị, vì vậy quý vị có thể thảo luận về những thay đổi của mình với họ. Người ghi danh cũng có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho chuyên viên xét duyệt trong cổng thông tin ghi dành.

FAQ section