Tungkol sa

About family

$1 bilyon ng mga pondo para sa tulong ng mortgage ay maaari ng makuha ng mga may-ari ng bahay sa California na nahuli na sa pagbabayad ng bahay o mga buwis sa ari-arian sa panahon ng pandemyang COVID-19. Ang mga pondo ay hindi kailangang bayarang pabalik at ang programa ay libre.
Ang California Mortgage Relief Program ay pinondohan ng 2021 American Rescue Act’s Homeowners Assistance Fund. Ito ay isinagawa upang magbigay ng tulong sa mga kwalipikadong may-ari ng bahay na nahuli na sa pagbayad sa bahay o bayarin ng buwis sa ari-arian dahil sa pananalaping paghihirap na may kaugnayan sa pandemya.

Ang programa ay nilaan sa mga may-ari ng bahay sa pamamagitan ng CalHFA Homeowner Relief Corporation.

Term Sheet ng California Mortgage Relief Program (tulad ng naaprubahan ng U.S. Department of Treasury).

 

 

Kaluwagan sa sangla or mortgage

Buwis sa Ari-arian

Mag-klik dito upang suriin ang iyong pagiging karapat-dapat at mag-aplay.

Mga Kalahok na Serbisyo ng Mortgage.

Mga Karaniwang Taong

Ano ang Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay?

Ang California Mortgage Relief Program ay nagbibigay ng pananalaping tulong na may kinalaman sa mga past-due mortgage o mga buwis sa ari-arian upang matulungan ang mga may-ari ng bahay na may mortgage, reverse mortgage, o kung sino ang walang mortgage. Gamit ang $1 bilyon sa mga pederal na pondo, ang mga gawad ay tumutulong sa mga may-ari ng bahay na nagkaroon ng paghihirap sa pananalapi sa panahon ng COVID-19 na pandemya. Ang tulong na ibinibigay sa pamamagitan ng programang ito ay hindi pautang at hindi kailangang bayaran.

Bakit mahalaga ang programa?

The California Mortgage Relief Program offers financial assistance to eligible homeowners that does not have to be paid back. This means homeowners who have fallen behind on their mortgage or property tax payments due to pandemic-related financial hardships can get caught up. Homeowners who are approved for these grants should talk with a tax professional about any impact this may have on their income taxes.

Sino ang kwalipikado?

Mayroon man silang mortgage, reverse mortgage, o walang mortgage, bukas ang programa sa lahat ng mga may-ari ng bahay

 • Nakaligtaan ang hindi bababa sa dalawang pagbabayad ng mortgage at kasalukuyang lampas na sa takdang panahon; o
 • May utang para sa mga hindi nabayarang buwis sa ari-arian (direkta man itong binayaran sa iyong county o bilang bahagi ng iyong pagbabayad sa mortgage); o 
 • Mayroong reverse mortgage at may utang sa iyong naglilingkod para sa lampas sa panahong bayarin sa buwis sa ari-arian at/o insurance ng may-ari ng bahay

Dapat matugunan ng lahat ng mga aplikante ang mga sumusunod na kinakailangan:

 • Household income is at or below the county income limit (150% of their county’s Area Median Income, based on federal limits set for this program);
 • Own and live in a single family home, condo, permanently affixed manufactured home or property with up to four units.
 • Nakaranas ng paghihirap sa pananalapi na nauugnay sa pandemya pagkatapos ng Enero 21, 2020 - alinman sa pagkawala ng kita o pagtaas sa mga gastusin sa bahay

Mga kinakailangan sa tulong sa mortgage:

 • Missed two or more mortgage payments before December 1, 2022, and are currently delinquent; and
 • Ang lumampas sa panahong bayaring halaga ay dapat na $80,000 o mas mababa sa oras ng aplikasyon 

Mga kinakailangan sa tulong sa buwis sa ari-arian (kung binayaran nang direkta sa maniningil ng buwis ng iyong county):

 • Hindi nakapagbayad ng kahit minsan sa buwis sa ari-arian bago ang Mayo 31, 2022;
Kung ang iyong aplikasyon para sa mortgage o reverse mortgage na tulong ay tinanggihan, maaari kang maharap ng paghahabol sa pamamagitan ng pagsagot sa talatanungan sa Application Intake Portal. Tutukuyin ng talatanungan kung maaari mong isulong ang iyong apela.

Kung ang iyong aplikasyon para sa tulong sa buwis sa ari arian ay tinanggihan, maaari kang maghabol sa kapasyahan sa pamamagitan ng pag-email sa [email protected] Mangyaring isama ang anumang kasulatan upang magpatotoo sa iyong paghahabol.

Homeowners may only have one active application in the review process at a time.

Nakatanggap na ako ng gawad mula sa California Mortgage Relief Program. Maaari pa ba akong makatanggap ng dagdag na tulong kung ako ay maging karapat-dapat muli?

Households will now be allowed to apply for additional assistance, even if they previously received funding, with each household eligible to receive a maximum of $80,000 in total assistance. The household must meet all other qualifications for additional support at the time of the new application.

Ano ang itinuturing na kahirapan sa pananalapi?

Para sa Programa ng California sa Tulong sa Pabahay, ang kahirapan sa pananalapi ay maaaring dala ng nabawasang kita, o pagtaas ng mga gastusin sa pamumuhay dahil sa pandemyang COVID-19. Ang mga halimbawa ng mga gastusin sa pamumuhay ay mga medikal na gastos, nadagdagang dami ng naninirahan sa sambahayan, o mga gastos sa serbisyo ng yutilidad. 

Anong impormasyon ang kailangang ibigay ng isang aplikante?

Kasama sa isang halimbawa na listahan ng mga dokumentong dapat ipunin bago kumpletuhin ang aplikasyon ay:

 • · Kasulatan ng utang sa pabahay
 • · Kasulatan ng mga salapi sa bangko
 • · Bayarang yutilidad
 • · Dokumentasyon ng kita (hal., tiketa ng suweldo, dokumento sa pagbayad ng buwis, o dokumento ng kawalan ng trabaho

Depende sa kanilang natatanging mga kalagayan, ang ilang mga aplikante at kailangang magbigay din ng iba’t ibang uri ng impormasyon.

Gaano kalaking tulong ang makukuha ko?

Para sa mga may-ari ng bahay na may mortgage o reverse mortgage, sinasaklaw ng pagpopondo ang buong nakalampas sa panahong halagang dapat bayaran sa kanilang tagapagpahiram, hanggang sa pinakamataas na halagang $80,000 bawat sambahayan. Ang mga may-ari ng bahay na nakapagpabaya nang higit sa $80,000 sa oras na iharap nila ang kanilang aplikasyon ay hindi magiging karapat-dapat para sa tulong.

Para sa mga may-ari ng bahay na direktang nagbabayad ng kanilang mga buwis sa ari-arian sa kanilang county, ang mga gawad ay nagpopondo sa nakalampas sa panahong halagang dapat bayaran sa kanilang maniningil ng buwis sa county, na hanggang $20,000 bawat sambahayan. 

The assistance provided through the California Mortgage Relief Program is not a loan and does not need to be paid back. Homeowners receiving these grants should talk with a tax professional about any impact this may have on their income taxes.

Households are allowed to apply for additional assistance, even if they previously received funding, with each household eligible to receive a maximum of $80,000 in total assistance. The household must meet all other requirements for additional support at the time of the new application. Applicants may only have one active application in the review process at a time.

Kwalipikado pa ba ako kung nakatanggap na ako ng tulong ng gobyerno na may kaugnayan sa COVID-19?

Ang Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay ay bukas sa mga may-ari ng bahay kahit na nakatanggap sila ng tulong sa gobyerno mula sa iba pang mga programa sa COVID-19, tulad ng Batas ng CARES, Batas ng Konsolidadong Apropriyasyon ng 2021 o ang Batas ng Plano sa Pagsagip sa mga Amerikanong Mamamayan.

However, households where the mortgage holder(s) or anyone else living at the property has received or been approved to receive Emergency Rental Assistance Program funds for the property, either from the state or a local government, are not eligible for the Mortgage Relief Program.

Paano ko malalaman kung ano ang aking Karaniwang Kita sa Lugar (Area Median Income o AMI)?

Maaari mong malaman kung natutugunan mo ang mga kinakailangan sa kita sa pamamagitan ng paggamit ng AMI calculator na makikita sa home page ng website ng California Mortgage Relief Program. Ang mga may-ari ng bahay ay karapat-dapat para sa tulong mula sa programa kung ang kita ng kanilang sambahayan ay nasa o mas mababa sa limitasyon ng kita ng county (150% ng AMI ng kanilang county, batay sa mga pederal na limitasyon na itinakda para sa programang ito). Ang AMI ay nag-iiba ayon sa county at laki ng sambahayan.

Paano tinutukoy ang mga limitasyon ng kita para sa programa?

Ang mga limitasyon sa kita ay tinutukoy ng U.S. Department of Housing and Urban Development. Ayon sa U.S. Treasury Guidance para sa Homeowner Assistance Fund, maaaring maging karapat-dapat ang isang may-ari ng bahay para sa tulong kung ang kita ng kanilang sambahayan ay nasa o mas mababa sa 150% ng Area Median Income ng kanilang lokal na county, o nasa o mas mababa sa 100% ng U.S. Median Income, alinman ang mas malaki. Area Median Income, or at or below 100% of the U.S. Median Income, whichever is greater. 

Kung ang resulta ng aking Application Questionnaire ay nagsasabing hindi ako karapat-dapat, maaari pa rin ba akong magpuno ng aplikasyon?

Kung ang Application Questionnaire ay nagsasabing hindi ka karapat-dapat para sa isang tulong, inirerekomenda naming makipag-ugnay sa isang sertipikado ng HUD na tagapayo sa pabahay sa 1-800-569-4287 upang talakayin ang ibang mga mapagpipilian na maaari mong gamitin.

Saan ko makukumpleto ang aking aplikasyon?

Maaari mong tingnan kung karapat-dapat kang mag-apply para sa California Mortgage Relief Program sa pamamagitan ng pagtungo sa CaMortgageRelief.org at pag-click sa buton na “Mag-apply Ngayon”. Ang mga may-ari ng bahay na nakakatugon sa mga pamantayan sa pre-screening ay maaaring kumpletuhin ang aplikasyon para sa pagpopondo. Ang tulong sa aplikasyon ay makukuha sa pamamagitan ng Contact Center ng programa sa 1-888-840-2594.

Where can I get more in-depth assistance filling out my application?

Depending on the type of assistance you need, there are various options to get help.

For questions about your application or questions about the program, help is available through the program’s Contact Center at 1-888-840-2594 Monday through Friday between the hours of 8AM and 6PM PST

To see if there is in-person assistance available near you, visit the Community Based Organizations page.

For help deciding if this program is the best way to get help for your housing situation, contact a HUD-Certified Housing Counselor.

Legal assistance, free services for homeowners including foreclosure prevention and assistance with an application for the California Mortgage Relief Program, is available through the organizations listed on the Legal Assistance page.

Mayroon bang huling petsa ng pag-aplay?

Ang programa ay mananatiling bukas hanggang ang lahat ng pondo ay naigawad sa mga may-ari ng bahay sa California, na ang wakas ay tinataya sa taong 2025. Habang walang hangganan sa pag-aaply, ang mga pondo ay igagawad sa batayang first come first served.

Gaano katagal bago suriin ang aking aplikasyon?

Completed applications with all required documentation may take several weeks from the date of application submission until a qualified applicant receives the approved funding. The California Mortgage Relief Program is committed to helping homeowners as quickly as possible.

Kapag naaprubahan ang aking aplikasyon, gaano katagal bago makatanggap ng tulong pinansyal?

Sa oras na mapagtibay ang isang aplikasyon, ang California Mortgage Relief Program ay makikipagtulungan nang husto sa inyong tagapaglingkod sa utang o tagapaningil ng buwis sa county upang maproseso agad ang mga kabayaran. Kami ay nakatuong tumulong sa mga may-ari ng bahay sa lalong madaling panahon.

Ang aking aplikasyon ay tinanggihan. Mayroon bang proseso ng pag-apela? Maaari ba akong mag-aplay muli?

If your application for assistance was denied, you may submit an appeal by filling out the questionnaire in the Application Intake Portal. The questionnaire will determine whether you may move forward with your appeal. When submitting your appeal, please include any documentation to support your appeal.

Once you submit your appeal, it will be reviewed, and you will be contacted if more information is needed or once a decision has been made regarding your appeal.

Maaari ka ring mag-apply muli para sa programa sa pamamagitan ng paghaharap ng bagong aplikasyon. Maaari kang magharap ng bagong aplikasyon sa pamamagitan ng pagtungo sa CaMortgageRelief.org at pag-click sa Mag-apply Ngayon. CaMortgageRelief.org and clicking Apply Now.

 

Tinanggihan ang aking aplikasyon dahil ipinahiwatig na hindi na ako huli sa aking mga pagbabayad sa mortgage. Gayunpaman, naniniwala akong ako ay nahuli sa pagbabayad. Bakit ginawa ang pagpapasyang ito?

Eligible homeowners must be at least two payments behind on their mortgage two months prior to December 1, 2022, and currently past due. If an applicant’s home loan is current as a result of assistance offered by their loan company — including a loan modification, deferral or partial claim — homeowners may soon be eligible for assistance. The action of a loan being sold or transferred to another company does not affect eligibility. If, during that transaction, the new lender brings the loan current due to an agreed-upon loan modification or deferment, then the loan would not qualify because it is no longer past due.

To stay up to date on the latest updates to the program, which could impact your future eligibility, we encourage you to sign up for the eNewsletter in the Stay Informed section of the California Mortgage Relief Program website.

Hinihikayat namin ang mga may-ari ng bahay na hindi kwalipikado para sa programang ito ngunit nangangailangan ng tulong sa pag-alam ng kanilang mga papipilian, kabilang ang iba pang mga programa ng tulong, na makipag-ugnayan sa isang tagapayo sa pabahay na sertipikado ng HUD sa 1-800-569-4287. 

Find a HUD-certified housing counselor near you.

 

Maari ba akong mag-aplay muli kung ang aking aplikasyon ay nakansela dahil sa paglipas ng higit 30 araw upang makumpleto ito?

Oo, kung nakansela ang iyong aplikasyon, maaari kang muling mag-aplay sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay at pag-klik sa boton na “Mag-aplay Dito.” Ang mga pondo ay hahawakan sa loob ng 30 araw sa sandaling mag-umpisa ng aplikasyon ang may-ari o hanggang makumpleto ang aplikasyon. Pagkaraan ng 30 araw, ang mga pondo ay pakakawalan pabalik para sa mga bagong aplikante.

Applicants may only have one active application in the review process at a time.

Mayroon bang papel na aplikasyon na maaari kong kumpletuhin at ipadala sa koreo?

Ang mga aplikasyon ay dapat matapos online: gayunpaman, ang mga tagapayo sa pabahay o katuwang na community-based organizations ay nakalaang tumulong sa pagkumpleto at pagbigay ng iyong aplikasyon.

To check if in-person assistance is available near you, please visit the Community Based Organizations page. page.

 

Aling mga wika nakasalin ang aplikasyon?

Ang aplikasyon ay makukuha sa anim na wika: Ingles, Espanyol, Tsino, Koreyano, Biyetnamis, at Tagalog.

The Contact Center is able to provide assistance over the phone in over 200 languages. To speak to a California Mortgage Relief Program representative call 1-888-840-2594 Monday through Friday between the hours of 8AM and 6PM PST.

Kung walang akong iskaner, maaari ko bang gamitin ang aking telepono upang kunan ng larawan ang aking Tarheta sa Panglipunang Seguridad (Social Security Card) at iba pang mga dokumento at i-aplowd ang mga ito sa aking aplikasyon?

OO, ang mga dihital na larawan ng mga dokumento ay itinuturing na katumbas ng mga na-iskan na dokumento. Siguraduhin na ang mga larawan ay kinunan sa liwanag at nababasa.

Kung hindi ko matapos ang ang aking aplikasyon sa isang pagkakataon, maaari ko bang ipagpatuloy ito sa ibang pagkakataon?

The application portal will store your information so you can return to where you left off. Homeowners have 30 days to complete their application and provide all required information. After the 30 days, the application will be canceled.  

Kapag natapos ko na ang aplikasyon ko, maa-akses ko pa bai to kung kailangan kong gumawa ng mga pagbabago?

Once you submit your application, it will be transferred for review, and you will no longer be able to make additional changes. However, a review specialist will contact you regarding your application, so you may discuss your changes with them. Applicants can also send messages directly to their reviewers in the application portal.

FAQ section