Tungkol sa

About family

$1 bilyon ng mga pondo para sa tulong ng mortgage ay maaari ng makuha ng mga may-ari ng bahay sa California na nahuli na sa pagbabayad ng bahay o mga buwis sa ari-arian sa panahon ng pandemyang COVID-19. Ang mga pondo ay hindi kailangang bayarang pabalik at ang programa ay libre.
Ang California Mortgage Relief Program ay pinondohan ng 2021 American Rescue Act’s Homeowners Assistance Fund. Ito ay isinagawa upang magbigay ng tulong sa mga kwalipikadong may-ari ng bahay na nahuli na sa pagbayad sa bahay o bayarin ng buwis sa ari-arian dahil sa pananalaping paghihirap na may kaugnayan sa pandemya.

Ang programa ay nilaan sa mga may-ari ng bahay sa pamamagitan ng CalHFA Homeowner Relief Corporation.

Term Sheet ng California Mortgage Relief Program (tulad ng naaprubahan ng U.S. Department of Treasury).

 

 

Kaluwagan sa sangla or mortgage

Buwis sa Ari-arian

Mag-klik dito upang suriin ang iyong pagiging karapat-dapat at mag-aplay.

Mga Kalahok na Serbisyo ng Mortgage.

Mga Karaniwang Taong

Ano ang Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay?

Ang California Mortgage Relief Program ay nagbibigay ng pananalaping tulong na may kinalaman sa mga past-due mortgage o mga buwis sa ari-arian upang matulungan ang mga may-ari ng bahay na may mortgage, reverse mortgage, o kung sino ang walang mortgage. Gamit ang $1 bilyon sa mga pederal na pondo, ang mga gawad ay tumutulong sa mga may-ari ng bahay na nagkaroon ng paghihirap sa pananalapi sa panahon ng COVID-19 na pandemya. Ang tulong na ibinibigay sa pamamagitan ng programang ito ay hindi pautang at hindi kailangang bayaran.

Bakit mahalaga ang programa?

Ang California Mortgage Relief Program ay nag-aalok ng tulong pinansyal sa mga karapat-dapat na may-ari ng bahay sa pamamagitan ng isang beses na gawad na hindi kailangang bayaran. Nangangahulugan ito na ang mga may-ari ng bahay na nahuli sa kanilang mga pagbabayad sa mortgage o ari-arian dahil sa mga paghihirap sa pananalapi na nauugnay sa pandemya ay maaaring maisama. Ang mga may-ari ng bahay na napagtibay para sa mga gawad na ito ay dapat makipag-usap sa isang propesyonal sa buwis tungkol sa anumang kalalabasan nito sa kanilang mga buwis sa kita.

Sino ang kwalipikado?

Mayroon man silang mortgage, reverse mortgage, o walang mortgage, bukas ang programa sa lahat ng mga may-ari ng bahay

 • Nakaligtaan ang hindi bababa sa dalawang pagbabayad ng mortgage at kasalukuyang lampas na sa takdang panahon; o
 • May utang para sa mga hindi nabayarang buwis sa ari-arian (direkta man itong binayaran sa iyong county o bilang bahagi ng iyong pagbabayad sa mortgage); o 
 • Mayroong reverse mortgage at may utang sa iyong naglilingkod para sa lampas sa panahong bayarin sa buwis sa ari-arian at/o insurance ng may-ari ng bahay

Dapat matugunan ng lahat ng mga aplikante ang mga sumusunod na kinakailangan:

 • Ang kita ng sambahayan ay nasa o mas mababa sa limitasyon ng kita ng county (150% ng Area Median Income ng kanilang county, batay sa mga pederal na limitasyon na itinakda para sa programang ito);
 • Nagmamay-ari ng isang tirahang pang-isang pamilya , kondo o bahay na kinumpuni sa pabrika na permanenteng nakakabit sa California; ·
 • Nakaranas ng paghihirap sa pananalapi na nauugnay sa pandemya pagkatapos ng Enero 21, 2020 - alinman sa pagkawala ng kita o pagtaas sa mga gastusin sa bahay

Mga kinakailangan sa tulong sa mortgage:

 • Hindi nakapagbayad ng dalawa o higit pang mga pagbabayad ng mortgage dalawang buwan bago ang Hunyo 30, 2022, at kasalukuyang nakapagpabaya.
 • Ang lumampas sa panahong bayaring halaga ay dapat na $80,000 o mas mababa sa oras ng aplikasyon

Mga kinakailangan sa tulong sa buwis sa ari-arian (kung binayaran nang direkta sa maniningil ng buwis ng iyong county):

 • Hindi nakapagbayad ng kahit minsan sa buwis sa ari-arian bago ang Mayo 31, 2022;
Kung ang iyong aplikasyon para sa mortgage o reverse mortgage na tulong ay tinanggihan, maaari kang maharap ng paghahabol sa pamamagitan ng pagsagot sa talatanungan sa Application Intake Portal. Tutukuyin ng talatanungan kung maaari mong isulong ang iyong apela.

Kung ang iyong aplikasyon para sa tulong sa buwis sa ari arian ay tinanggihan, maaari kang maghabol sa kapasyahan sa pamamagitan ng pag-email sa [email protected] Mangyaring isama ang anumang kasulatan upang magpatotoo sa iyong paghahabol.

Ano ang itinuturing na kahirapan sa pananalapi?

Kasama sa isang halimbawa na listahan ng mga dokumentong dapat ipunin bago kumpletuhin ang aplikasyon ay:

 • · Kasulatan ng utang sa pabahay
 • · Kasulatan ng mga salapi sa bangko
 • · Bayarang yutilidad
 • · Dokumentasyon ng kita (hal., tiketa ng suweldo, dokumento sa pagbayad ng buwis, o dokumento ng kawalan ng trabaho

Depende sa kanilang natatanging mga kalagayan, ang ilang mga aplikante at kailangang magbigay din ng iba’t ibang uri ng impormasyon.

Anong impormasyon ang kailangang ibigay ng isang aplikante?

Kasama sa isang halimbawa na listahan ng mga dokumentong dapat ipunin bago kumpletuhin ang aplikasyon ay:

 • · Kasulatan ng utang sa pabahay
 • · Kasulatan ng mga salapi sa bangko
 • · Bayarang yutilidad
 • · Dokumentasyon ng kita (hal., tiketa ng suweldo, dokumento sa pagbayad ng buwis, o dokumento ng kawalan ng trabaho

Depende sa kanilang natatanging mga kalagayan, ang ilang mga aplikante at kailangang magbigay din ng iba’t ibang uri ng impormasyon.

Gaano kalaking tulong ang makukuha ko?

Para sa mga may-ari ng bahay na may mortgage o reverse mortgage, sinasaklaw ng pagpopondo ang buong nakalampas sa panahong halagang dapat bayaran sa kanilang tagapagpahiram, hanggang sa pinakamataas na halagang $80,000 bawat sambahayan. Ang mga may-ari ng bahay na nakapagpabaya nang higit sa $80,000 sa oras na iharap nila ang kanilang aplikasyon ay hindi magiging karapat-dapat para sa tulong.

Para sa mga may-ari ng bahay na direktang nagbabayad ng kanilang mga buwis sa ari-arian sa kanilang county, ang mga gawad ay nagpopondo sa nakalampas sa panahong halagang dapat bayaran sa kanilang maniningil ng buwis sa county, na hanggang $20,000 bawat sambahayan. 

Ang tulong na ibinigay sa pamamagitan ng California Mortgage Relief Program ay hindi isang pautang at hindi kailangang bayaran. Ang mga may-ari ng bahay na tumatanggap ng mga minsanang gawad na ito ay dapat makipag-usap sa isang propesyonal sa buwis tungkol sa anumang kalalabasan nito sa kanilang mga buwis sa kita. 

This program provides a one-time grant only. Once a household/property is funded, it is no longer eligible for additional assistance from the California Mortgage Relief Program.

Kwalipikado pa ba ako kung nakatanggap na ako ng tulong ng gobyerno na may kaugnayan sa COVID-19?
Ang Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay ay bukas sa mga may-ari ng bahay kahit na nakatanggap sila ng tulong sa gobyerno mula sa iba pang mga programa sa COVID-19, tulad ng Batas ng CARES, Batas ng Konsolidadong Apropriyasyon ng 2021 o ang Batas ng Plano sa Pagsagip sa mga Amerikanong Mamamayan.
Paano ko malalaman kung ano ang aking Karaniwang Kita sa Lugar (Area Median Income o AMI)?

Maaari mong malaman kung natutugunan mo ang mga kinakailangan sa kita sa pamamagitan ng paggamit ng AMI calculator na makikita sa home page ng website ng California Mortgage Relief Program. Ang mga may-ari ng bahay ay karapat-dapat para sa tulong mula sa programa kung ang kita ng kanilang sambahayan ay nasa o mas mababa sa limitasyon ng kita ng county (150% ng AMI ng kanilang county, batay sa mga pederal na limitasyon na itinakda para sa programang ito). Ang AMI ay nag-iiba ayon sa county at laki ng sambahayan.

Paano tinutukoy ang mga limitasyon ng kita para sa programa?
Ang mga limitasyon sa kita ay tinutukoy ng U.S. Department of Housing and Urban Development. Ayon sa U.S. Treasury Guidance para sa Homeowner Assistance Fund, maaaring maging karapat-dapat ang isang may-ari ng bahay para sa tulong kung ang kita ng kanilang sambahayan ay nasa o mas mababa sa 150% ng Area Median Income ng kanilang lokal na county, o nasa o mas mababa sa 100% ng U.S. Median Income, alinman ang mas malaki.
Kung ang resulta ng aking Application Questionnaire ay nagsasabing hindi ako karapat-dapat, maaari pa rin ba akong magpuno ng aplikasyon?

Kung ang Application Questionnaire ay nagsasabing hindi ka karapat-dapat para sa isang tulong, inirerekomenda naming makipag-ugnay sa isang sertipikado ng HUD na tagapayo sa pabahay sa 1-800-569-4287 upang talakayin ang ibang mga mapagpipilian na maaari mong gamitin.

Saan ko makukumpleto ang aking aplikasyon?

Maaari mong tingnan kung karapat-dapat kang mag-apply para sa California Mortgage Relief Program sa pamamagitan ng pagtungo sa CaMortgageRelief.org at pag-click sa buton na “Mag-apply Ngayon”. Ang mga may-ari ng bahay na nakakatugon sa mga pamantayan sa pre-screening ay maaaring kumpletuhin ang aplikasyon para sa pagpopondo. Ang tulong sa aplikasyon ay makukuha sa pamamagitan ng Contact Center ng programa sa 1-888-840-2594. Ang tulong sa aplikasyon ay makukuha sa pamamagitan ng Contact Center ng programa sa 1-888-840-2594. 

Saan ako makakakuha ng tulong sa pagsagot sa aplikasyon?

Ang tulong sa aplikasyon ay makukuha sa pamamagitan ng Contact Center ng programa sa 1-888-840-2594.

Mayroon bang huling petsa ng pag-aplay?
Ipamamahagi ang mga pondo mula sa programa hanggang ang lahat ng ito ay mailalaan, na may inaasahang petsa ng pagtatapos sa 2025. Bagama’t walang mahigpit na petsa ng pagtatapos sa aplikasyon, ang pag-aplay sa lalong madaling panahon ay nagpapahintulot sa iyong proseso ng pagsusuri na magsimula nang mas mabilis, na nangangahulugan naman na ikaw ay malamang na makatatanggap ng mga pondo ng mas maaga kung maaprubahan ang iyong aplikasyon.
Gaano katagal bago suriin ang aking aplikasyon?

Dahil sa malawakang epekto ng pandemya, inaasahan namin ang mataas na dami ng bilang ng mga aplikasyon. Ang mga nakumpletong aplikasyon na may kinakailangang mga dokumento ay maaaring tumagal ng ilang linggo mula sa pagpasa ng aplikasyon hanggang sa matanggap ng isang kwalipikadong aplikante ang naaprubahang pondo. Ang California Mortgage Relief Program nakatuon sa pagtulong sa mga may-ari ng bahay sa lalong madaling panahon.

Kapag naaprubahan ang aking aplikasyon, gaano katagal bago makatanggap ng tulong pinansyal?
Sa sandaling maaprubahan ang isang aplikasyon, ang Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay ay makikipagtulungan nang malapit sa mga taga-serbisyo ng pautang upang mabilis na maproseso ang mga pagbabayad. Kami ay nakatuon sa pagtulong sa mga may-ari ng bahay sa lalong madaling panahon.
Ang aking aplikasyon ay tinanggihan. Mayroon bang proseso ng pag-apela? Maaari ba akong mag-aplay muli?

Kung tinanggihan ang iyong aplikasyon, maaari kang magharap ng paghahabol sa pamamagitan ng pagsagot sa talatanungan sa Application Intake Portal. Tutukuyin ng talatanungan kung uusad ka sa iyong paghahabol.

Kung ang iyong aplikasyon para sa tulong sa buwis sa ari arian ay tinanggihan, maaari kang maghabol sa kapasyahan sa pamamagitan ng pag-email sa [email protected] Mangyaring isama ang anumang kasulatan upang magpatotoo sa iyong paghahabol. [email protected]. Please include any documentation to support your appeal.

Kapag naiharap mo na ang iyong paghahabol, ito ay susuriin at makikipag-ugnayan sila sa iyo kung may iba pang kaalaman ang kinakailangan o kung mayroon nang kapasyahan sa iyong paghahabol.

Maaari ka ring mag-apply muli para sa programa sa pamamagitan ng paghaharap ng bagong aplikasyon. Maaari kang magharap ng bagong aplikasyon sa pamamagitan ng pagtungo sa CaMortgageRelief.org at pag-click sa Mag-apply Ngayon. CaMortgageRelief.org and clicking Apply Now.

 

Tinanggihan ang aking aplikasyon dahil ipinahiwatig na hindi na ako huli sa aking mga pagbabayad sa mortgage. Gayunpaman, naniniwala akong ako ay nahuli sa pagbabayad. Bakit ginawa ang pagpapasyang ito?

Ang mga karapat-dapat na may-ari ng bahay ay dapat na nahuli nang hindi bababa sa dalawang pagbabayad sa kanilang mortgage dalawang buwan bago ang Hunyo 30, 2022, at kasalukuyang lumampas sa takdang panahon. Kung ang utang ng isang aplikante sa bahay ay napapanahon bilang resulta ng tulong na inaalok ng kanilang kumpanya ng pautang -- kabilang ang pagbabago ng pautang, pagpapaliban o bahagyang paghahabol -- o binayaran ng may-ari ng bahay ang nakalampas na halaga, hindi na magiging karapat-dapat ang aplikante para sa programa. Ang pagkilos ng isang utang na ibinebenta o inilipat sa ibang kumpanya ay hindi makakaapekto sa pagiging karapat-dapat. Kung, sa panahon ng transaksyong iyon, ang bagong tagapagpahiram ay nagdala ng kasalukuyang utang dahil sa isang napagkasunduang pagbabago o pagpapaliban sa pautang, kung gayon ang utang ay hindi magiging kwalipikado dahil hindi na ito lumampas sa takdang panahon.

Hinihikayat namin ang mga may-ari ng bahay na hindi kwalipikado para sa programang ito ngunit nangangailangan ng tulong sa pag-alam ng kanilang mga papipilian, kabilang ang iba pang mga programa ng tulong, na makipag-ugnayan sa isang tagapayo sa pabahay na sertipikado ng HUD sa 1-800-569-4287. 

Humanap ng isang HUD-Certified na Tagapayo sa Pabahay na Malapit sa Iyo

 

Maari ba akong mag-aplay muli kung ang aking aplikasyon ay nakansela dahil sa paglipas ng higit 30 araw upang makumpleto ito?
Oo, kung nakansela ang iyong aplikasyon, maaari kang muling mag-aplay sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay at pag-klik sa boton na “Mag-aplay Dito.” Ang mga pondo ay hahawakan sa loob ng 30 araw sa sandaling mag-umpisa ng aplikasyon ang may-ari o hanggang makumpleto ang aplikasyon. Pagkaraan ng 30 araw, ang mga pondo ay pakakawalan pabalik para sa mga bagong aplikante.
Mayroon bang papel na aplikasyon na maaari kong kumpletuhin at ipadala sa koreo?
Ang mga aplikasyon ay dapat makumpleto sa online; gayunpaman, ang mga tagapayo sa pabahay ay maaaring makatulong sa iyo na kumpletuhin at isumite ang iyong aplikasyon.
Aling mga wika nakasalin ang aplikasyon?
Ang aplikasyon ay makukuha sa anim na wika: Ingles, Espanyol, Tsino, Koreyano, Biyetnamis, at Tagalog.
Kung walang akong iskaner, maaari ko bang gamitin ang aking telepono upang kunan ng larawan ang aking Tarheta sa Panglipunang Seguridad (Social Security Card) at iba pang mga dokumento at i-aplowd ang mga ito sa aking aplikasyon?
OO, ang mga dihital na larawan ng mga dokumento ay itinuturing na katumbas ng mga na-iskan na dokumento. Siguraduhin na ang mga larawan ay kinunan sa liwanag at nababasa.
Kung hindi ko matapos ang ang aking aplikasyon sa isang pagkakataon, maaari ko bang ipagpatuloy ito sa ibang pagkakataon?
Ang portal ng aplikasyon ay mag-iimbak ng iyong importasyon upang maaari kang bumalik sa kung saan ka huminto. Ang mga may-ari ng bahay ay may 30 araw upang kumpletuhin ang kanilang aplikasyon at ibigay ang lahat ng kinakailangang impormasyon.
Kapag natapos ko na ang aplikasyon ko, maa-akses ko pa bai to kung kailangan kong gumawa ng mga pagbabago?
Kapag naisumite mo na ang aplikasyon mo, ililipat ito para sa pagsusuri, at hindi ka na makakagawa ng mga karagdagang pagbabago. Gayunpaman, makipag-ugnayan sa isang espesyalista sa pagsusuri tungkol sa iyong aplikasyon, upang maaari mong talakayin sa kanila ang iyong mga pagbabago.
Nakatanggap na ako ng gawad mula sa California Mortgage Relief Program. Maaari pa ba akong makatanggap ng dagdag na tulong kung ako ay maging karapat-dapat muli?

Ang California Mortgage Relief Program ay naglalaan ng minsanang gawad lamang. Kapag ang isang sambahayan/ari-arian ay napondohan, hindi na ito karapat-dapat para sa dagdag na tulong mula sa programa.

FAQ section