Chương trình cứu trợ thế chấp của California

Quý vị có bị chậm trễ trong các khoản thanh toán nhà ở của mình? Không chỉ riêng quý vị. Trợ giúp hiện có sẵn dành cho những chủ nhà ở California.

Coming Soon

The California Mortgage Relief Program will soon expand to provide assistance to reduce or eliminate COVID-related loan deferrals or partial claim second mortgages.

Chương trình Cứu trợ Vay Thế chấp California là gì?

Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp Nhà California sử dụng Nguồn quỹ Trợ giúp Chủ nhà của liên bang để giúp các chủ nhà kịp trả đúng hạn các khoản tiền nhà và thuế nhà đất đang bị trễ hạn. Chương trình hoàn toàn miễn phí và nguồn quỹ tài trợ này không cần phải hoàn trả lại.

Yêu Cầu Về Tính Đủ Điều Kiện

Bất kể liệu họ có khoản vay thuế chấp nhà truyền thống, khoản vay thế chấp ngược hoặc không còn nợ thế chấp nhà nữa, chương trình này có thể trợ giúp với các khoản thanh toán nhà đất đã bị quá hạn.

Để biết thêm chi tiết về các điều kiện cần và đủ, xem tại Ai đủ điều kiện?.

Quận hạt

Số Người Trong Hộ Gia Đình

Tìm hiểu về giới hạn thu nhập tại quận/ hạt của quý vị và quy mô hộ gia đình.

Nếu thu nhập hộ gia đình của đương đơn bằng hoặc thấp hơn số tiền này, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia Chương trình Cứu trợ Vay Thế Chấp Của California

Làm Thế Nào Để Ghi danh

Nếu quí vị nghĩ mình có thể đủ điều kiện tham gia chương trình, hãy xem tại trang Ai Ai đủ điều kiện? để biết thêm thông tin hoặc bấm vào đây để nộp đơn.

Nếu quý vị có thắc mắc về chương trình hoặc đơn ghi danh của mình, vui lòng gọi Trung tâm Liên hệ của chúng tôi theo số 1-888-840-2594.

For more help with housing issues, including mortgage relief, find a HUD-Certified Housing Counselor Near You.

Nếu quý vị đang chậm thanh toán khoản vay thế chấp của mình, đừng hoảng sợ!

Ngay cả khi quá trình tịch thu nhà (foreclosure) đã bắt đầu, thường có thể mất vài tháng trước khi nhà của quý vị bị tịch thu. Quý vị vẫn có thể có thời gian để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Để tìm hiểu thêm về quy trình tịch thu tài sản, hãy truy cập trang web Nhà Ở Là Chính của Tiểu bang California.

Hỗ Trợ Tài Chính Khác

Để biết thêm thông tin về các loại trợ giúp tài chính khác nhau có sẵn thông qua chính quyền Tiểu bang California, hãy truy cập trang mạng COVID19.ca.gov

Luôn Theo Dõi

Nhận tin tức và thông báo từ Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế Chấp Của California trong hộp thư đến của quý vị.