Estatistika ng Programa

Dashboard ng Estatistika ng Programa 

Ang California Mortgage Relief Program ay maggagawad ng $1 bilyon ng pondong pederal para sa mga kwalipikadong mga may-ari ng bahay na nahuli na sa kanilang bayarin sa bahay at/o buwis sa bahay. Ang pampublikong dashboard na nasa ibaba ay nag-aalok ng malinaw, real-time na mga kabatiran na datos patungkol sa katayuan ng pagpopondo. Ang interactive tool ay nagbibigay ng datos sa buong estado, lalawigan o county at antas ng zip code para sa mga napondohang mga aplikasyon, at halagang naigawad, at maging ang isa-isang mga tala ng bawat demograpiko ng mga tumanggap ng pondo.

Mga pagsasalin

Ang mga alamat ng tsart ay isinalin sa ibaba.

Total Number Approved - Kabuuang Bilang na Naaprubahan
Kabuuang Halagang Napondohan
Counties - Mga County ZIPs - Mga ZIP View as a Table - Tingnan bilang Talahanayan Back to Statewide Statics - Balik sa mga Istatistika sa Buong Estado

 

Total Households - Kabuuan ng mga Sambahayan Total Amount - Kabuuang Halaga Average Amount per Household - Karaniwang Halaga bawat Sambahayan
Race - Lahi Ethnicity - Etnisidad Household Income as a % of Area Median Income - Kita ng Sambahayan bilang % ng Karaniwang Kita sa Lugar

Tsart: Lahi

Iba pa/Maramihang Lahi   Katutubong Amerikano
Tumangging sumagot   Asian
Itim o Aprikanong Amerikano   Puti
Katutubo ng Hawaii, o iba pang taga-isla ng Pasipiko

Tsart: Etnisidad

Hindi Hispaniko o Latino
Tumangging sumagot
Hispaniko o Latino

Tsart: AMI

30% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI) 
50% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI)
60% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI)
80% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI)
100% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI)
150% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI)