Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay

Huli ka ba sa mga pagbabayad sa iyong bahay? Hindi ka nag-iisa. Help is here for California homeowners.

Ano ang Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay?

Ang California Mortgage Relief Program ay gumagamit ng Federal Homeowners Assistance Funds upang tumulong sa mga may-ari ng bahay na makahabol sa kanilang lumampas nang bayarin sa pabahay at buwis sa ari-arian. Ang programa ay lubos na libre at ang mga pondo ay di kailangang bayaran pabalik.

Mga Kinakailangan sa Pagiging Karapat-dapat

Sila man ay may mortgage, reverse mortgage o mortgage-free, ang programa ay makakatulong sa mga may-ari ng bahay na may lumampas nang bayarin sa pabahay.

Parasa mga karagdagang kaalaman sa pagiging karapat-dapat, tumungo sa Sino ang Karapat-dapat.

County

Mga tao sa Sambahayan

Alamin ang sa hangganan sa kita para sa inyong county o laki ng sambahayan.

Kung ang kita ng sambahayan ng aplikante ay nasa o mas mababa sa halagang ito, maaari silang maging karapat-dapat para sa California Mortgage Relief Program.

Paano mag-aplay

Kung sa tingin mo ay maaaring karapat-dapat ka para sa programa, mag-klik dito upang suriin ang iyong pagiging karapat-dapat at mag-aplay.

Kung kailangan mo ng tulong sa iyong aplikasyon o may may tanong tungkol sa iyong pagiging karapat-dapat, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong taga-serbisyo ng utang sa pabahay o isang tagapayo na sertipikado ng HUD sa 1-800-569-4287.

Humanap ng isang HUD-Certified na Tagapayo sa Pabahay na Malapit sa Iyo

Kung atrasado ka sa bayad sa iyong utang sa pabahay, huwag mag-alala!

Kahit na nagsimula na ang proseso ng pagreremata, kadalasan ay maaaring tumagal ng ilang buwan bago maremata ang iyong tahanan. Maaaring may oras ka pa para humingi ng tulong.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa proseso ng pagreremata, bisitahin ang website ng Pabahay ay Susi ng California.

Iba Pang Pinansyal na Tulong

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iba’t ibang uri ng pinansyal na tulong na makukuha sa estado ng California, bisitahin ang COVID19.ca.gov

Manatiling May Kaalaman

Kumuha ng mga balita at alerto mula sa Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay sa iyong in-box.