PADATING NA: TULONG PARA SA MGA NAKALIPAS NANG HINDI NABAYARANG BUWIS SA ARI-ARIAN NG LAHAT NA MGA KARAPAT-DAPAT NA MAY-ARI NG BAHAY. MAGPALISTA UPANG MASABIHAN.

Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay

Huli ka ba sa mga pagbabayad sa iyong bahay? Hindi ka nag-iisa. Help is here for California homeowners.

MALAPIT NANG DUMATING

Ang California Mortgage Relief Program ay malapit nang palawakin ang sakop na makasama ang tulong sa mga nakalipas na hindi nabayarang buwis sa ari-arian para sa lahat ng mga karapat-dapat na may-ari ng bahay.

Magpalista sa aming e-newsletter para masabihan agad sakaling bukas na ang mga aplikasyon.

Ano ang Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay?

Ang Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay ay gumagamit ng pederal na mga Pondo ng Tulong para sa mga May-ari ng Bahay upang tulungan ang mga may-ari ng bahay na makahabol sa kanilang mga pagbabayad sa pabahay. Ang programa ay ganap na libre at ang mga pondo ay hindi kailangang bayaran.

Ang Programa ng California sa Tulong sa Bayad sa Bahay ay bahagi ng Ang Pabahay ay Susi na inisyatibo ng estado.

Housing is key logo

Suriin ang Mga Kinakailangan sa Kita

Upang malaman kung maaari mong matugunan ang mga kinakailangan sa kita, ilagay ang iyong impormasyon sa ibaba.

County

Mga tao sa Sambahayan

Kung ang kita ng sambahayan ng aplikante ay nasa o mas mababa sa halagang ito, maaari silang maging karapat-dapat para sa California Mortgage Relief Program.

Mga Kinakailangan sa Pagiging Karapat-dapat

Ang programa ay bukas sa lahat ng mga karapat-dapat na mga taga-California na kasalukuyang nakakaranas ng mga paghihirap na nauugnay sa pandemya at atrasado sa kanilang mga pagbabayad sa pabahay.

Dapat matugunan ng mga aplikante ang LAHAT ng sumusunod na pamantayan:

Ang kita ng sambahayan sa o mas mababa sa 100% ng Karaniwang Kita sa Lugar ng kanilang county;

Hindi nakapagbayad ng hindi bababa sa dalawang pagbabayad sa utang sa bahay bago mag-Disyembre 27, 2021;

Ang halaga ng nakalipas na di nabayaran dapat ay $80,000 o mas mababa sa oras ng pagbigay ng aplikasyon.

Nagmamay-ari ng tiragahang pang-isang pamilya, kondo o permanenteng bahay na binuo sa pabrika; at

Nahaharap sa isang kahirapan sa pananalapi na nauugnay sa pandemya pagkatapos ng Enero 21, 2020

Mahahanap mo ang higit pang impormasyon tungkol sa pagiging karapat-dapat sa camortgagerelief.org/who-is-eligible.

Paano mag-aplay

Kung sa tingin mo ay maaaring karapat-dapat ka para sa programa, mag-klik dito upang suriin ang iyong pagiging karapat-dapat at mag-aplay.

Kung kailangan mo ng tulong sa iyong aplikasyon o may may tanong tungkol sa iyong pagiging karapat-dapat, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong taga-serbisyo ng utang sa pabahay o isang tagapayo na sertipikado ng HUD sa 1-800-569-4287.

Kung atrasado ka sa bayad sa iyong utang sa pabahay, huwag mag-alala!

Kahit na nagsimula na ang proseso ng pagreremata, kadalasan ay maaaring tumagal ng ilang buwan bago maremata ang iyong tahanan. Maaaring may oras ka pa para humingi ng tulong.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa proseso ng pagreremata, bisitahin ang website ng Pabahay ay Susi ng California.

Housing is key logo

Iba Pang Pinansyal na Tulong

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iba’t ibang uri ng pinansyal na tulong na makukuha sa estado ng California, bisitahin ang COVID19.ca.gov

Manatiling May Kaalaman

Kumuha ng mga balita at alerto mula sa Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay sa iyong in-box.