GHI DANH NGAY! Đã gần hết thời hạn nộp đơn ghi danh các quỹ cứu trợ một lần do COVID của liên bang. Các đơn ghi danh đủ điều kiện sẽ được xét duyệt khi quỹ kinh phí vẫn còn. Tìm hiểu thêm tại đây.

Hiện Đang Trợ Giúp Đủ Điều Kiện Các Chủ Nhà có Khoản vay PACE

Những Người nộp đơn đủ điều kiện có thể nhận tới $80,000 mỗi hộ gia đình

NỘP ĐƠN NGAY

 

Đây là Chương trình Miễn phí của Chính phủ.

Không cần phải hoàn lại

Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California, do Cơ quan Hỗ trợ Chủ nhà CalHFA Homeowner Relief Corporation của tiểu bang quản lý, hiện đang triển khai một chương trình giới thiệu giúp trả một phần hoặc trả toàn bộ khoản vay PACE cho các chủ nhà đủ điều kiện đã yêu cầu hỗ trợ liên quan đến khoản vay PACE từ các tổ chức trợ giúp pháp lý, nhóm vận động bảo vệ người tiêu dùng, hỗ trợ nhà ở, cơ quan chính phủ hoặc tổ chức quản lý PACE.

Hạng Mục

• Các Yêu cầu để Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình PACE

Những giấy tờ cần thiết

Giải ngân

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Danh sách Chương Trình PACE

Không chỉ là Cứu Trợ Khoản vay Thế Chấp

Quý vị có thể nhận trợ giúp cho:

Khoản vay PACE
KHOẢN VAY THẾ CHẤP BỊ TRỄ HẠN THANH TOÁN
BẤT ĐỘNG SẢN CHƯA THANH TOÁN THUẾ
KHOẢN VAY THẾ CHẤP PHỤ HOẶC KHOẢN VAY ĐƯỢC HOÃN THANH TOÁN
NGƯỢC KHOẢN VAY THẾ CHẤP NỢ CÒN THIẾU

Gọi đến số 1-888-840-2594 để ghi danh

Các Chuyên viên Tổng đài của chúng tôi có thể hướng dẫn cặn kẽ từng bước theo đơn.

Mở cửa từ 8 a.m - 6 p.m, Thứ Hai - thứ sáu

Các Yêu cầu để Đủ Điều kiện Tham Gia Chương Trình Giới Thiệu PACE:

Để tham gia Chương Trình Giới Thiệu PACE, các chủ nhà phải có "Thư Giới Thiệu PACE" chính thức từ Chương Trình Cứu Trợ Khoản Thế Chấp California và/hoặc từ một cơ quan trợ giúp pháp lý, hỗ trợ nhà ở, cơ quan chính phủ hoặc tổ chức quản lý PACE. Thư này cần phải được gửi kèm hồ sơ ghi danh của quý vị để được trợ giúp.

Quý vị có thể hội đủ điều kiện được hỗ trợ nếu quý vị có đủ các tiêu chí sau

 • Quý vị hiện có (các) khoản vay PACE và đã gửi yêu cầu xin trợ giúp trả nợ đến cơ quan hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ nhà ở, nhóm vận động bảo vệ người tiêu dùng hoặc cơ quan chính phủ
 • Hóa Đơn Thuế nhà đất
 • (Các) khoản vay PACE đã được lưu trước bạ theo căn nhà của quý vị trước ngày 11 Tháng Năm, 2023
 • Quý vị đã trải qua khó khăn tài chính trong đại dịch COVID-19
 • Số tiền mặt hiện có hoặc tài sản có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền mặt của quý vị (không bao gồm tiền tiết kiệm trong tài khoản hưu trí), không bằng hoặc lớn hơn số tiền cứu trợ cần thiết + $20,000
 • Quý vị sở hữu và hiện đang sinh sống tại một ngôi nhà (trong toà nhà có thể có tối đa 4 căn hộ)
 • Thu nhập của quý vị bằng hoặc thấp hơn 150% mức thu nhập trung bình khu vực (AMI) cho quận sở tại, dựa trên quy mô hộ gia đình (truy cập CaMortgageRelief.org để kiểm tra hạn mức AMI cho quận của quý vị)

Yêu cầu

Cứu Trợ Khoản
Vay Thế Chấp Nhà

Khoản vay Thế chấp phụ không tiền lời /
Khoản Vay được Hoãn thanh toán

Thuế nhà đất

Khoản Vay PACE

Thế Chấp
Cứu Trợ Khoản

Phải đối mặt với khó khăn tài chính liên quan đến đại dịch sau ngày 21 tháng 1 năm 2020 X X X X X
Tổng thu nhập hộ gia đình đối với cư dân từ 18 tuổi trở lên phải bằng hoặc dưới 150% AMI (theo hạt)
X X X X X
Chủ nhà không được có sẵn tiền mặt hoặc tài sản (không bao gồm tiền tiết kiệm trong tài khoản hưu trí) bằng hoặc lớn hơn số tiền cứu trợ cần thiết + $20,000
X X X X X
Số dư nợ gốc chưa thanh toán trong khoản vay thế chấp chính của chủ sở hữu nhà, tại thời điểm nộp đơn, không được lớn hơn “hạn mức cho vay phù hợp” (như được xác định theo quy định của Đạo Luật Phục Hồi Kinh Tế và Nhà Ở năm 2008) có hiệu lực tại thời điểm bắt đầu khoản vay   X X X
Phải là nơi cư trú chính và chỉ sở hữu 1 bất động sản X X X X X

Must have missed at least 2 payments by February 1, 2024, and are currently behind

X
Must have missed at least 1 payment by
February 1, 2024
X
Bất động sản có thể bao gồm tối đa 4 đơn vị nhà ở: nhà mặt đất, chung cư, nhà tiền chế gắn cố định, ADU, nhà song lập, nhà bốn đơn vị X X X X X
Nhiều đợt trợ cấp/đơn xin hỗ trợ dành cho những đơn đủ điều kiện, có thể nhận trợ cấp tới mức 80,000 tối đa. X X X X X
Homeowner’s mortgage/loan servicer must be participating in the California Mortgage Relief X X X
Program Homeowner’s PACE loan(s) must be recorded against the property prior to May 11, 2023 X
Chủ nhà đã tìm kiếm hỗ trợ để chi trả (các) khoản vay PACE của họ thông qua dịch vụ trợ giúp pháp lý, cố vấn nhà ở, nhóm vận động bảo vệ người tiêu dùng, cơ quan chính phủ, văn phòng kiểm soát viên kiểm toán quận và/hoặc Tổ chức quản lý PACE do có khó khăn tài chính ảnh hưởng đến khả năng chi trả tiền nhà của họ. Giấy tờ yêu cầu. X

Những giấy tờ cần thiết

Các giấy tờ cần thiết sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh riêng của mỗi đương đơn. Các giấy tờ cần thiết có thể bao gồm:

 • Giấy tờ về thu nhập

 • Báo Cáo Thuế nhà đất (được cung cấp bởi văn phòng cơ quan thu thuế quận)

  Quý vị có thể nhận được giấy tờ này bằng cách liên hệ với văn phòng cơ quan thu thuế quận tại địa phương và yêu cầu một bản sao.


 • Hợp Đồng Đánh Giá PACE (có sẵn từ tổ chức quản lý chương trình của quý vị hoặc cơ quan chính quyền địa phương)

  Hồ sơ khoản vay PACE thường được gửi qua email thay vì gửi qua thư thông thường. Nếu có sử dụng email, quý vị có thể tìm kiếm các tin nhắn bao gồm tên chương trình PACE (chẳng hạn như HERO, California First hoặc E3) hoặc tổ chức quản lý chương trình (chẳng hạn như Renew Financial, Renovate America, Home Run Financing, PACE Funding Group, Fortifi, Energy Efficient Equity hoặc Ygrene) và kiểm tra các tài liệu đính kèm. Nếu biết tên tổ chức quản lý chương trình liên quan đến giao dịch khoản vay PACE thì quý vị cũng có thể yêu cầu họ cung cấp bản sao tài liệu khoản vay của quý vị. Bạn cũng có thể liên hệ với cơ quan chính quyền địa phương mà Tổ chức quản lý PACE của quý vị hợp tác.


 • Thông báo Đánh Giá PACE (có sẵn tại văn phòng lục sự-văn khố quận)

  Quý vị có thể truy xuất tài liệu này bằng cách kiểm tra hồ sơ bất động sản của quận để xem liệu Thông Báo Đánh Giá có được ghi nhận vào bất động sản của quý vị hay không. Kiểm tra trang web của văn phòng lục sự-văn khố quận sở tại hoặc đến văn phòng lục sự-văn khố quận.


 • Thư Giới Thiệu PACE

  Chủ nhà có khoản vay PACE sẽ nhận được thư này từ Chương Trình Cứu Trợ Khoản Thế Chấp Nhà California hoặc từ một trong các Đối Tác PACE của Chương Trình Cứu Trợ Khoản Thế Chấp Nhà California. Thư này phải được tải lên hồ sơ ghi danh như một điều kiện tham gia chương trình.


 • Nếu cần thêm giấy tờ khác trong quá trình xem xét hồ sơ ghi danh của quý vị thì quý vị sẽ nhận được email từ Chương Trình Cứu Trợ Khoản Thế Chấp California.

Giải ngân

Khi đơn ghi danh khoản vay PACE được phê duyệt, số tiền này sẽ được trả cho cơ quan chính quyền địa phương liên quan đến khoản vay PACE. Chương Trình Cứu Trợ Khoản Thế Chấp California không gửi khoản thanh toán trực tiếp cho chủ nhà.

Quá trình cấp ngân quỹ được thực hiện như sau:

Những giấy tờ cần thiết

Ngân quỹ này sẽ được giải ngân trực tiếp cho cơ quan chính quyền địa phương đóng vai trò là tổ chức cho vay PACE. Chủ nhà nhận được tiền trợ cấp sẽ nhận được ba thông báo:

 • Thông báo 1: Gửi khi đơn ghi danh được phê duyệt
 • Thông báo 2: Gửi khi Chương Trình Cứu Trợ Khoản Thế Chấp California chi trả cho khoản vay PACE
 • Thông báo 3: Gửi khi khoản tiền được áp dụng để trả một phần hoặc trả hết khoản vay PACE

Thông báo cho Quận/Hạt

Cơ quan chính quyền địa phương có trách nhiệm ghi lại thông báo cho văn phòng lục sự-văn khố quận khi khoản vay PACE được trả hết và cũng chịu trách nhiệm hướng dẫn văn phòng cơ quan thu thuế quận tương ứng xóa đánh giá PACE khỏi hóa đơn thuế nhà đất.

Ghi nhận trả hết/trả một phần

Tùy theo các thủ tục của cơ quan chính quyền địa phương và thời gian xử lý của quận, có thể phải mất vài tháng để hồ sơ công khai chính thức phản ánh rằng khoản vay PACE đã được trả hết và quyền giữ thế chấp của PACE đã được giải quyết.

Ở một số quận chỉ cập nhật hóa đơn thuế nhà đất một hoặc hai lần mỗi năm thì cũng có thể phải mất vài tháng hoặc tối đa một năm để đánh giá PACE được xóa khỏi hóa đơn thuế nhà đất.

Để tránh bị phạt và phải nộp phí trả chậm, tổng số tiền ghi trên hóa đơn thuế nhà đất và/hoặc bảng kê khoản thế chấp phải được thanh toán trước khi các điều chỉnh được phản ánh trên bảng kê. Các khoản thanh toán vượt mức được thực hiện trong khoảng thời gian này sẽ được bên cho vay thế chấp hoặc quận hoàn trả hoặc ghi có sau khi các điều chỉnh được thực hiện.

Chủ nhà Theo dõi hồ sơ

Có thể phải mất tới một năm để việc trả hết hoặc trả một phần khoản vay PACE thông qua Chương Trình Cứu Trợ Khoản Thế Chấp California được phản ánh trên hóa đơn thuế nhà đất và/hoặc khoản thanh toán ký quỹ của chủ nhà. Để tránh bị phạt và phải nộp phí trả chậm, tổng số tiền ghi trên hóa đơn thuế nhà đất và/hoặc bảng kê khoản thế chấp phải được thanh toán trước khi các điều chỉnh được phản ánh trên bảng kê. Các khoản thanh toán vượt mức được thực hiện trong khoảng thời gian này sẽ được tổ chức cung cấp khoản thế chấp hoặc quận hoàn trả hoặc ghi có sau khi các điều chỉnh được thực hiện.

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Hỗ trợ khoản vay PACE thông qua Chương Trình Cứu Trợ Khoản Thế Chấp Nhà California là gì?

Chương Trình Cứu Trợ Khoản Thế Chấp Nhà California của bang cung cấp các khoản tiền tài trợ cho các chủ nhà đủ điều kiện để giúp họ trả hết hoặc trả một phần các khoản vay PACE đủ điều kiện. Các khoản tài trợ này giúp những chủ nhà gặp khó khăn tài chính liên quan đến COVID sau tháng 1 năm 2020 và khoản vay PACE đã được ghi nhận với quận trước ngày 11 tháng 5 năm 2023. Hỗ trợ được cung cấp thông qua chương trình này không phải là một khoản vay và không cần phải hoàn trả. Để biết thêm thông tin, chủ nhà có thể xem lại Tờ Thông Tin Điều Khoản của chương trình đã được Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ phê duyệt: Tờ Thông Tin Điều Khoản Hỗ Trợ PACE tại www.CaMortgageRelief.org/PACE.

Khoản vay PACE là gì?

PACE (Property Assessed Clean Energy) loans, also known as PACE assessments, provide financing for energy efficient home improvements. When a homeowner takes out a PACE loan to pay for a home improvement project, the PACE program places a lien on the homeowner’s property, and the homeowner repays the PACE loan through an additional assessment on their property tax bill.

Khi các chủ nhà vay các khoản vay PACE, các giao dịch thường được thực hiện bởi hai loại tổ chức:

 • 2. cơ quan chính quyền địa phương chính thức thiết lập chương trình PACE trong khu vực pháp lý của chủ nhà và có tên trong các thỏa thuận cho vay PACE
 • công ty được gọi là tổ chức quản lý chương trình để quảng bá và quản lý chương trình cho chủ nhà thay mặt cho cơ quan chính quyền địa phương.
Làm thế nào để chủ nhà biết cơ quan chính quyền địa phương của họ là ai?

Cơ quan chính quyền địa phương PACE là cơ quan chính phủ chính thức thiết lập chương trình PACE trong khu vực pháp lý của chủ nhà. Khi chủ nhà tham gia chương trình PACE, họ sẽ ký Hợp Đồng Đánh Giá PACE với cơ quan chính quyền địa phương đóng vai trò là tổ chức cho vay. Chủ nhà có thể xác định cơ quan chính quyền địa phương của mình bằng cách xem tên của cơ quan chính phủ trên Hợp Đồng Đánh Giá PACE của họ.

Để biết danh sách các cơ quan chính quyền địa phương đang hoạt động (hiện đang ghi danh các khoản vay PACE mới) và không hoạt động, vui lòng tham khảo cột cơ quan địa phương tại đây: https://www.treasurer.ca.gov/caeatfa/pace/participants.asp.

Làm thế nào để chủ nhà biết tổ chức quản lý chương trình của họ là ai?

Tổ chức quản lý chương trình PACE là đơn vị quảng bá và quản lý chương trình PACE thay mặt cho cơ quan chính quyền địa phương. Những tổ chức quản lý này tiếp thị các chương trình PACE cho chủ nhà, giám sát mạng lưới nhà thầu cải tạo nhà ở, đồng thời xử lý và phê duyệt hồ sơ ghi danh khoản vay PACE.

Có thể dùng hồ sơ khoản vay PACE để xác định tổ chức quản lý chương trình. Với các chủ nhà có dùng email, có thể tìm kiếm thư liên quan đến hồ sơ PACE của họ nếu gặp khó khăn trong việc xác định tổ chức quản lý chương trình.

Để xem danh sách các tổ chức quản lý chương trình PACE đang hoạt động (hiện đang ghi danh khoản vay PACE mới) và không hoạt động, vui lòng tham khảo cột tổ chức quản lý chương trình tại đây: https://www.treasurer.ca.gov/caeatfa/pace/participants.asp.

Làm cách nào để biết liệu tôi có khoản vay PACE hay không?

Với các chủ nhà có khoản vay PACE, khoản vay này sẽ được ghi nhận là khoản lưu giữ dựa trên bất động sản tại văn phòng lục sự-văn khố quận tại quận nơi có bất động sản. Các khoản thanh toán đến hạn cho khoản vay PACE sẽ hiển thị dưới dạng mục đánh giá bổ sung trên hóa đơn thuế nhà đất. Chủ nhà có thể xác nhận họ có khoản vay PACE hay không bằng một trong các cách sau đây:

 • Kiểm tra mục đánh giá đặc biệt trên hóa đơn thuế nhà đất
 • Xem xét các thỏa thuận hoặc thông báo họ nhận được về việc tài trợ cho các dự án cải tạo nhà ở trên bất động sản
 • Kiểm tra với văn phòng lục sự-văn khố quận (thường có thể kiểm tra trực tuyến) để biết về khoản lưu giữ PACE trên bất động sản. Vị trí văn phòng và thông tin liên lạc có thể được tìm thấy

Nếu chủ nhà không chắc chắn liệu họ có khoản vay PACE hay không, vui lòng gọi đến tổng đài của chúng tôi theo số (888) 840-2594 để được hỗ trợ.

Những chủ nhà đã trả hết khoản vay PACE nhưng cũng gặp khó khăn liên quan đến COVID có được hoàn trả khoản vay PACE không?

Không. Chương Trình Cứu Trợ Khoản Thế Chấp California chỉ có thể hỗ trợ chi trả số dư còn lại của khoản vay PACE hiện có. Chương trình không thể chi trả cho các khoản thanh toán đã được thực hiện từ trước hoặc hoàn trả các khoản vay PACE đã trả hết.

Chủ nhà có cần phải đang chậm thanh toán thuế nhà đất hoặc chậm thanh toán khoản thế chấp để đủ điều kiện nhận trợ cấp khoản vay PACE không?

Không. Chủ nhà không cần phải đang chậm thanh toán thuế nhà đất hoặc khoản thế chấp để đủ điều kiện nhận trợ cấp khoản vay PACE. Hỗ trợ có thể được cung cấp cho những đương đơn đủ điều kiện đã gặp khó khăn tài chính liên quan đến COVID sau tháng 1 năm 2020 và những đương đơn có khoản vay PACE hiện hữu được ghi nhận vào bất động sản của họ trước ngày 11 tháng 5 năm 2023.

Chương Trình Cứu Trợ Khoản Thế Chấp California cho phép các chủ nhà ghi danh nhiều hình thức hỗ trợ. Ngay cả khi quý vị đã từng nhận được hỗ trợ từ Chương Trình, quý vị vẫn có thể nộp đơn xin hỗ trợ thêm. Mỗi hộ gia đình đủ điều kiện có thể nhận được tổng số tiền trợ cấp tối đa là $80,000.

Nếu tôi có khoản vay PACE thương mại thì tôi vẫn có thể nhận hỗ trợ chứ?

Chương trình này chỉ dành cho những đương đơn đủ điều kiện có khoản vay PACE dân cư. Các loại bất động sản đủ điều kiện mà đương đơn có thể nhận được hỗ trợ khoản vay PACE là:

 • Nhà đơn lập một gia đình (liền kề hoặc riêng biệt)
 • Đơn vị nhà ở condo
 • 1-4 đơn vị nhà ở mà chủ nhà có cư trú
 • Nhà di động được gắn vĩnh viễn vào bất động sản và bị đánh thuế là bất động sản
Tôi có thể nhận được số tiền hỗ trợ tài chính là bao nhiêu?

Số tiền tài trợ cho các khoản vay PACE có sẵn để chi trả một phần hoặc toàn bộ số dư còn lại trong (các) khoản vay PACE của chủ nhà đủ điều kiện, tối đa là $80,000. Những chủ nhà đủ điều kiện có số dư còn lại trong (các) khoản vay PACE cao hơn $80,000 có thể nhận được khoản thanh toán một phần cho (các) khoản vay để giảm số tiền còn nợ.

Nếu khoản vay PACE của chủ nhà được chi trả thông qua tài khoản ký quỹ thế chấp hoặc tài khoản tạm giữ, làm sao họ biết khoản vay PACE đã được trả hết?

Sau khi khoản vay PACE được trả hết, chủ nhà nên yêu cầu tổ chức cung cấp khoản thế chấp điều chỉnh khoản ký quỹ của họ. Tuy nhiên, quy trình này sẽ phụ thuộc vào thời điểm mỗi quận cập nhật hóa đơn thuế nhà đất của quận, do đó có thể phải mất vài tháng hoặc tối đa một năm để phản ánh phần điều chỉnh khoản ký quỹ và xóa khoản vay PACE trên hóa đơn thuế nhà đất.

Danh sách Chương Trình PACE

Để xem danh sách đầy đủ các chương trình PACE, vui lòng truy cập https://www.treasurer.ca.gov/caeatfa/pace/participants.asp.

Được Quỹ Hỗ trợ Chủ nhà cấp ngân sách theo Đạo luật Cứu trợ Người Mỹ năm 2021, Chương trình Cứu trợ Khoản vay thế chấp nhà California được Tổ Chức Hỗ trợ Chủ nhà California CalHFA điều hành.

Các thông tin về chương trình và điều kiện tham gia có thể được tìm thấy trên trang PACE Term Sheet (Bảng Điều khoản PACE)