HIỆN ĐÃ NGỪNG NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ. CÁC ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐÃ NỘP SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ CHO ĐẾN KHI TẤT CẢ CÁC KHOẢN QUỸ ĐƯỢC TRAO.

Hỗ Trợ Pháp Lý

Hỗ Trợ Pháp Lý

Các dịch vụ pháp lý miễn phí cho chủ nhà, bao gồm phòng tránh bị xiết nhà và hỗ trợ nộp đơn cho Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp nhà California hiện đang có tại những tổ chức được liệt kê sau đây. Các dịch vụ được Dự án Dịch vụ Pháp lý Chất lượng (QLSPs) và Trung tâm Hỗ trợ Chất lượng (QSCs) cung cấp trên khắp California. Những khu vực được cung cấp dịch vụ pháp lý là:

 

 • Ngăn ngừa xiết nhà
 • Cho vay thế chấp nhà và quản lý khoản vay thế chấp
 • Hỗ trợ di chúc và di sản
 • Tư vấn phá sản
 • Ly hôn và các vấn đề về lệnh cấm tiếp xúc
 • Và các vấn đề khác liên quan đến việc duy trì quyền sở hữu nhà bền vững cho những người đi vay mà thường không có khả năng chi trả cho các dịch vụ pháp lý đó

Legal Services Providers

Nếu quý vị tin rằng quý vị cần được hỗ trợ pháp lý, vui lòng liên hệ với một trong các tổ chức dưới đây. Với các nhu cầu liên quan đến việc nộp đơn khác, vui lòng gọi Trung Tâm Liên Hệ của chúng tôi theo số 1-888-840-2594.

Bet Tzedek

California Rural Legal Assistance

Legal Access Alameda

Legal Aid Society of San Bernardino

Legal Assistance to the Elderly

Senior Advocacy Network

Housing and Economic Rights Advocates

Legal Aid of Sonoma County

Legal Aid Society of San Diego

Open Door Legal

Public Counsel

Bet Tzedek

Số Điện Thoại: 323-939-0506

Pace/Solar/foreclosure issues: 323-648-4715

Các Dịch Vụ Được Cung Cấp / Các Vấn Đề Được Giải Quyết:

 • Dịch vụ ngăn ngừa xiết nhà
 • Gian lận trong các khoản vay Năng lượng Sạch Theo Định giá Tài sản (PACE) và năng lượng mặt trời
 • Các vấn đề về người kế thừa quyền lợi
 • Các dịch vụ pháp lý phụ trợ để hỗ trợ ổn định nhà ở (ví dụ: phúc lợi công cộng, thu hồi tiền lương và lệnh cấm tiếp xúc do ngược đãi người cao tuổi)

  Các Hạt Thuộc Phạm Vi Phục Vụ:

  Los Angeles (low-income and senior homeowners)

   

   

  BET TZEDEK

  California Rural Legal Assistance

  Số Điện Thoại: 1-800-337-0690

  Các Dịch Vụ Được Cung Cấp / Các Vấn Đề Được Giải Quyết:

  • Dịch vụ ngăn ngừa xiết nhà
  • Hỗ trợ rà soát hồ sơ khoản vay, thay đổi khoản vay và hồ sơ vay bị từ chối
  • Các vấn đề về bảo vệ thu hồi nợ, tránh quyền cầm giữ tài sản theo phán quyết, và các loại thuế và phí liên quan đến căn nhà
  • Các vấn đề về bảo vệ thu hồi nợ, tránh quyền cầm giữ tài sản theo phán quyết, và các loại thuế và phí liên quan đến căn nhà

  Các Hạt Thuộc Phạm Vi Phục Vụ:

  Colusa, Fresno, Imperial, Kings, Kern, Madera, Merced, Monterey, Napa, Riverside, San Benito, San Joaquin, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Cruz, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tulare, Ventura, Yuba

   

  Housing and Economic Rights Advocates

  Số Điện Thoại: (510) 271-8443, ext. 300

  Địa chỉ email: [email protected]

  Các Dịch Vụ Được Cung Cấp / Các Vấn Đề Được Giải Quyết:

  • Dịch vụ ngăn ngừa xiết nhà
  • Các vấn đề về thừa kế quyền lợi, chủ động lập kế hoạch tài sản
  • Các vấn đề về các loại thuế và phí liên quan đến căn nhà
  • Các vấn đề về các loại thuế và phí liên quan đến căn nhà
  • Hỗ trợ điều chỉnh khoản vay
  • Các dịch vụ pháp lý phụ trợ để hỗ trợ ổn định nhà ở (ví dụ: nợ tiêu dùng và các vấn đề tín dụng)

  Các Hạt Thuộc Phạm Vi Phục Vụ:

  All Counties

  Legal Access Alameda

  Số Điện Thoại: (510) 302-2214

  Các Dịch Vụ Được Cung Cấp / Các Vấn Đề Được Giải Quyết:

  • Dịch vụ xác định quyền sở hữu
  • Tài liệu thông tin, hội thảo về xác định quyền sở hữu và hỗ trợ pháp lý với phạm vi hạn chế

     Các Hạt Thuộc Phạm Vi Phục Vụ:

     All Counties

     Legal Aid of Sonoma County

     Số Điện Thoại: 707-542-1290

     Địa chỉ email: [email protected]

     Các Dịch Vụ Được Cung Cấp / Các Vấn Đề Được Giải Quyết:

     • Phổ biến thông tin về phòng ngừa xiết nhà và quyền của chủ nhà
     • Dịch vụ lập kế hoạch bất động sản
     • Dịch vụ pháp lý bên vay - bên cho vay
     • Vấn đề pháp lý về nơi đỗ nhà di động

       Các Hạt Thuộc Phạm Vi Phục Vụ:

       Sonoma

       Legal Aid Society of San Bernardino

       Số Điện Thoại: 909-889-7328

       Địa chỉ email: [email protected]

       Các Dịch Vụ Được Cung Cấp / Các Vấn Đề Được Giải Quyết:

       • Dịch vụ ngăn ngừa xiết nhà và vỡ nợ
       • Hỗ trợ điều chỉnh khoản vay
       • Các vấn đề về các loại thuế và phí liên quan đến căn nhà
       • Tuyên bố bảo vệ nơi ở
       • Lừa đảo chiếm đoạt nhà cửa

         Các Hạt Thuộc Phạm Vi Phục Vụ:

         Riverside, San Bernardino

         Legal Aid Society of San Diego

         Số Điện Thoại: 1-877-534-2524

         Các Dịch Vụ Được Cung Cấp / Các Vấn Đề Được Giải Quyết:

         • Dịch vụ ngăn ngừa xiết nhà
         • Hỗ trợ điều chỉnh khoản vay và hỗ trợ pháp lý khác
         • Hỗ trợ đối với khoản vay thế chấp ngược
         • Các dịch vụ pháp lý phụ trợ để hỗ trợ ổn định nhà ở (ví dụ: thu nợ và dịch vụ phá sản)

          Các Hạt Thuộc Phạm Vi Phục Vụ:

          San Diego

          Legal Assistance to the Elderly

          Số Điện Thoại: 415-538-3333

          Địa chỉ email: [email protected]

          Các Dịch Vụ Được Cung Cấp / Các Vấn Đề Được Giải Quyết:

          • Dịch vụ ngăn ngừa xiết nhà
          • Hỗ trợ điều chỉnh khoản vay
          • Vi phạm của bên cung cấp dịch vụ cho vay
          • Bảo vệ phần vốn chủ nhà sở hữu, giải quyết vấn đề về giảm phần vốn chủ nhà sở hữu và lừa đảo trong việc giải cứu việc bị xiết nhà
          • Tuyên bố bảo vệ nơi ở
          • Các vấn đề về thừa kế quyền lợi, chủ động lập kế hoạch bất động sản
          • Các dịch vụ pháp lý phụ trợ để hỗ trợ ổn định nhà ở (ví dụ: nợ tiêu dùng)

           Các Hạt Thuộc Phạm Vi Phục Vụ:

           San Francisco

           Open Door Legal

           Số Điện Thoại: 213-385-2977

           Các Dịch Vụ Được Cung Cấp / Các Vấn Đề Được Giải Quyết:

           ODL guarantees legal representation on all viable civil legal issues for all low-income adult San Francisco residents in our service areas, including:

           • Preventing illegal foreclosures;
           • Free trusts for seniors over 50 who own one home in the service area;
           • Successors-in-interest (probate court for title issues);
           • Property tax issues; and
           • Predatory lending
           • Online screening form (Spanish & Chinese versions online; please call for any language needs) OR visit one of our offices: Bayview: 4634 3rd St. Excelsior: 60 Ocean Ave. Western Addition: 1113 Fillmore St.

            Các Hạt Thuộc Phạm Vi Phục Vụ:

            San Francisco in Districts 2, 5, 10, or 11, or who are unhoused.

            Currently valid zip codes: 94107, 94124, 94134, 94112, 94132, 94117, 94115, 94122, 94102, 94129, 94123.

            Public Counsel

            Số Điện Thoại: 213-385-2977 EXT 700

            Các Dịch Vụ Được Cung Cấp / Các Vấn Đề Được Giải Quyết:

            • Dịch vụ ngăn ngừa xiết nhà
            • Các vấn đề về vay thế chấp ngược
            • Lừa đảo chiếm đoạt nhà cửa và quyền sở hữu nhà
            • Debt collection defense against judgment liens and Property Assessed Clean Energy (PACE) loan issues
            • Phổ biến thông tin về quyền của chủ nhà và hội thảo về Quỹ Hỗ Trợ Chủ Nhà, quy trình tịch thu nhà và các lựa chọn của chủ nhà để tránh bị xiết nhà
            • Online application

             Các Hạt Thuộc Phạm Vi Phục Vụ:

             Los Angeles

             Senior Advocacy Network

             Số Điện Thoại: 209-577-3814

             Địa chỉ email: [email protected]

             Các Dịch Vụ Được Cung Cấp / Các Vấn Đề Được Giải Quyết:

             • Hỗ trợ đối với khoản vay thế chấp ngược
             • Hỗ trợ đăng ký chương trình cứu trợ khoản vay thế chấp nhà
             • Các nguồn thông tin về Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California
             • Các dịch vụ pháp lý phụ trợ để hỗ trợ ổn định nhà ở (ví dụ: nợ tiêu dùng và hỗ trợ phá sản)
             • Dịch vụ ngăn ngừa xiết nhà

             Các Hạt Thuộc Phạm Vi Phục Vụ:

             Merced, Stanislaus