MAG-APPLY NGAYON! Nauubos na ang oras para mag-apply para sa mga isahang pondong kaluwagan sa COVID. Ang mga karapat-dapat na aplikasyon ay ipoproseso hangga’t may makukunan ng pondo. Alamin ang iba pa dito

FHA, VA Fannie Mae, Freddie Mac
Mga Uri ng mga Bahagyang Paghahabol at mga Pagpapaliban ng Utang na Karapat-dapat sa Tulong Para sa mga Federal Housing Administration (FHA) or the Department of Veterans Affairs (VA) mortgage, ang mga may-ari ng bahay na maaaring nakakuha ng may kaugnayan sa COVID na bahagyang paghahabol na pangalawang mortgage na nag-alis mg isang pagiging pabaya sa pamamagitan ng paglilipat ng halaga ng nakaraang bayarin mula sa pangunahing mortgage sa pangalawang utang. For Fannie Mae or Freddie Mac mortgages, or portfolio or securitized loans, homeowners may have a loan deferral taken during or after January 2020 with their current servicer, which moved the amount of a delinquency to the end of the mortgage.
Karagdagan Mga Kasulatan (Para sa buong tala ng lahat ng mga kinakailangang kasulatan, mangyaring tumungo sa California Mortgage Relief Term Sheets) Para sa mga utang sa FHA o VA: ang mga may-ari ng bahay ay dapat may kasunduan sa utang (“promissory note” o “partial claim note” o “mortgage recovery advance note”) at/o isang Deed of Trust mula sa tapaglingkod ng mortgage. Para sa mga napagpalibang utang sa kanilang kasalukuyang tapagpalingkod, ang mga may-ari ng bahay dapat ay may kasunduang sa pagpapaliban ng bayarin o ibang nakasulat na pahayag mula sa tapaglingkod ng mortgage na nagpapakita ng halagang napagpaliban. Sa ilang mga kaso, ang napagpalibang halaga ay maaaring makikta lang sa mga buwanang mortgage statement.

Ang mga aplikanteng nakatanggap ng tulong sa umiiral na bahagyang paghahabol ay mananagot sa anumang kaakibat na bayarin, gaya ng singilin sa pagtatala. Ang mga singiling ito ay babayaran sa tagapaglingkod ng mortgage sa oras na ang kanilang pangunahing mortgage ay mabayaran. Ang mga may-ari ng bahay ay maaaring makipag-ugnayan sa kanilang tagapaglingkod ng mortgage para sa dagdag na kaalaman.

Para sa mga tanong tungkol sa bagong karapat-dapat sa pagpapalawak, mangyaring tumawag sa Contact Center sa 1-888-840-2594, Lunes hanggang Biyernes, 8am – 6pm PST.

HALIMBAWA NG KALUWAGAN SA MORTGAGE: ang mga may-ari ng bahay na nangangailangan ng $30,000 para makahabol sa kanilang mortgage ay magiging hindi karapat-dapat kung sila ay may $50,000 or higit pang hawak na salapi o mga ari-arian.

HALIMBWA NG BUWIS SA ARI-ARIAN: ang mga may-ari ng bahay ng nangangailangan ng $10,000 upang makahabol sa kanilang bayarin sa buwis sa ari-arian ay magiging hindi karapat-dapat kung sila ay may $30,000 o higit pang hawak na salapi o mga ari-arian.

Para sa detalye ng umaayong hangganan ng utang, i-click ito at buksan ang chart na umaayon sa taon kung kailan unang nakuha ang utang o huling na re-financed. Sa chart ng taon, ang umaayong hanggan ng utang ay nakatala ayon sa county ng tirahan at uri ng ari-arian. Kung kailangan ng tulong, mangyaring tumawag sa Contact Center sa 1-888-840-2594.