Huwag maghintay para mapangalagaan ang iyong kinabukasan.

Samahan ang mga libong mga may-ari ng bahay sa California nakakuha ng mahalagang tulong dahil sa mga pananalaping paghihirap.

O TUMAWAG SA 1-866-671-2340

 

Ang Programang ito ng Pamahalaan Ay Libre.

Walang Kailangang Bayarang Pabalik.

Kung kayo ay nagdurusa sa mga nakaligtaang bayarin sa mortgage, nahuling buwis sa ari-arian, mga pinagpalibang utang, bahagyang paghahabol sa mga pangalawang mortgage, o iba pang pananalaping paghihirap bilang may-ari ng bahay, ikaw ay maaaring kuwalipikado sa tulong mula sa California Mortgage Relief Program.

Higit pa sa kaluwagan sa mortgage.

*Pinakamataas na halaga ng tulong bawat sambahayan: $80,000

*Maramihang uri ng tulong ay pinahihintulutan

TUMAWAG NANG MAY MGA TANONG

1-866-671-2340

LUNES - BIYERNES 8 A.M. - 6 P.M.

Mga Kinakailangan sa Pagiging Karapat-dapat

Alamin ang iba pa sa mga pangangailangan sa pagiging karapat-dapat sa CaMortgageRelief.org/whoiseligible

Mga Pangunahing Pangangailangan 

* Humarap sa pananalaping paghihirap na may kaugnayan sa pandemya

* Natugunan ang mga pangangailangan sa Area Median Income (AMI)

* Nagmamay-ari o tumitira sa isang bahay (1-4 mga unit sa ari-arian)

Pinondohan sa pamamagitan ng Homeowners Assistance Fund ng American Rescue Plan Act ng 2021, ang California Mortgage Relief Program ay pinamamahalaan ng CalHFA Homeowner Relief Corporation.