ANG MGA APLIKASYON AY TAPOS NA NGAYON. ANG MGA NAIPADALA NANG MGA APLIKASYON AY IHAHANDA HANGGANG SA MAIGAWAD NA ANG LAHAT NG MGA PONDO.

Huwag maghintay para mapangalagaan ang iyong kinabukasan.

Samahan ang mga libong mga may-ari ng bahay sa California nakakuha ng mahalagang tulong dahil sa mga pananalaping paghihirap.

O TUMAWAG SA 1-866-457-0650

 

Ang Programang ito ng Pamahalaan Ay Libre.

Walang Kailangang Bayarang Pabalik.

Kung kayo ay nagdurusa sa mga nakaligtaang bayarin sa mortgage, nahuling buwis sa ari-arian, mga pinagpalibang utang, bahagyang paghahabol sa mga pangalawang mortgage, o iba pang pananalaping paghihirap bilang may-ari ng bahay, ikaw ay maaaring kuwalipikado sa tulong mula sa California Mortgage Relief Program.

Higit pa sa kaluwagan sa mortgage.

*Pinakamataas na halaga ng tulong bawat sambahayan: $80,000

*Maramihang uri ng tulong ay pinahihintulutan

TUMAWAG NANG MAY MGA TANONG

1-866-457-0650

LUNES - BIYERNES 8 A.M. - 6 P.M.

Mga Kinakailangan sa Pagiging Karapat-dapat

Alamin ang iba pa sa mga pangangailangan sa pagiging karapat-dapat sa CaMortgageRelief.org/whoiseligible

Mga Pangunahing Pangangailangan 

* Humarap sa pananalaping paghihirap na may kaugnayan sa pandemya

* Natugunan ang mga pangangailangan sa Area Median Income (AMI)

* Nagmamay-ari o tumitira sa isang bahay (1-4 mga unit sa ari-arian)

Pinondohan sa pamamagitan ng Homeowners Assistance Fund ng American Rescue Plan Act ng 2021, ang California Mortgage Relief Program ay pinamamahalaan ng CalHFA Homeowner Relief Corporation.