Ai đủ điều kiện?

Ứng viên phải đạt các tiêu chí hợp lệ liệt kê dưới đây để được xét tham gia chương trình hỗ trợ. Để xem bản điều khoản đã được Ngân Khố Hoa Kỳ duyệt, bấm vào đây.

Ứng viên không đạt điều kiện liệt kê bên dưới nên liên hệ với tư vấn viên về nhà đất có chứng chỉ HUD để tìm hiểu những lựa chọn khác hiện có. Bấm vào đây để tìm tư vấn viên nhà đất có chứng chỉ HUD ở gần quý vị

YÊU CẦU HỢP LỆ

TRỢ GIÚP TRẢ NỢ VAY THẾ CHẤP NHÀ

Khoản trợ cấp tối đa

$80,000

Must meet
ALL requirements

TRỢ GIÚP TRẢ TIỀN THUẾ NHÀ ĐẤT

Khoản trợ cấp tối đa

$20,000

Must meet
ALL requirements

ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN:

Phải đang gặp Khó khăn về Tài chính Phù hợp do COVID-19 sau ngày 21 tháng 1 năm 2020.

* Phần chứng thực phải mô tả rõ tình trạng của khó khăn tài chính.

Đối với trợ giúp chi trả nợ vay thế chấp nhà, bên cho vay/ cho vay thế chấp nhà của chủ nhà phải tham gia vào chương trình Cứu trợ Khoản vay thế chấp Nhà của California

Có thể xem Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ cho vay thế chấp có tham gia chương trình ở đây.

Phải đang gặp Khó khăn về Tài chính Phù hợp do COVID-19 sau ngày 21 tháng 1 năm 2020.

* Phần chứng thực phải mô tả rõ tình trạng của khó khăn tài chính.

 TÀI CHÍNH:

"Tổng thu nhập của tất cả các thành viên trên 18 tuổi trong gia đình nhỏ hơn hoặc bằng 150% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI).

Bấm vào đây để kiểm tra AMI của quý vị"

Chủ nhà không được có trong tay tiền mặt hoặc tài sản (ngoại trừ khoản tiết kiệm trong tài khoản nghỉ hưu) lớn hơn hoặc bằng khoản tiền cần hỗ trợ + $20,000

Ví dụ, chủ nhà cần $30,000 để trả nợ thế chấp nhà sẽ không đạt điều kiện nếu họ sở hữu tiền mặt hoặc tài sản giá trị hơn $50,000 trong tay.

Ang naunang hindi nababayarang pangunahing balance ng pangunahing mortgage loan ng may-ari ng bahay, sa oras ng pinagmulan ay di dapat hihigit sa “umaayong hangganan ng pautang” (na matutukoy sa ilalim ng mga tinatadhana ng Housing and Economic Recovery Act of 2008) na umiiral sa oras ng pinagmulan.

To find data on conforming loan limits,  vào đây. sau đó mở biểu đồ tương ứng với năm quý vị vay thế chấp nhà hoặc vay tái tài trợ thế chấp nhà. Trong biểu đồ của năm đó, quý vị có thể tìm thấy định mức vay phù hợp của quận/hạt nơi quý vị cư ngụ và loại nhà. Nếu cần trợ giúp, vui lòng liên hệ Trung tâm Liên lạc theo số 1-888-840-2594

"Tổng thu nhập của tất cả các thành viên trên 18 tuổi trong gia đình nhỏ hơn hoặc bằng 150% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI).

Bấm vào đây để kiểm tra AMI của quý vị"

Chủ nhà không được có trong tay tiền mặt hoặc tài sản (ngoại trừ khoản tiết kiệm trong tài khoản nghỉ hưu) lớn hơn hoặc bằng khoản tiền cần hỗ trợ + $20,000

Ví dụ, chủ nhà cần $10,000 để trả nợ thế chấp nhà sẽ không đạt điều kiện nếu họ sở hữu tiền mặt hoặc tài sản giá trị hơn $30,000 trong tay.

 PROPERTY:

Sở hữu căn nhà đơn lập cho một hộ gia đình, căn hộ Condo hoặc nhà tiền chế được lắp đặt cố định.
Chủ nhà hiện phải sở hữu và sử dụng khu tài sản ở California làm nơi cư trú chính của họ.
Chủ nhà có thể chỉ sở hữu và sinh sống tại một ngôi nhà.
Sở hữu căn nhà đơn lập cho một hộ gia đình, căn hộ Condo hoặc nhà tiền chế được lắp đặt cố định.
Chủ nhà hiện phải sở hữu và sử dụng khu tài sản ở California làm nơi cư trú chính của họ.
Chủ nhà có thể chỉ sở hữu và sinh sống tại một ngôi nhà.

 DELINQUENCY:

Đối với hỗ trợ chi trả khoản vay thế chấp nhà, chủ nhà phải có hai khoản thanh toán đã bị trễ hạn trước 30 tháng 6, 2022

Để được nhận cứu trợ khoản vay thế chấp nhà, số tiền nợ quá hạn phải ở mức từ 80.000 đô-la trở xuống vào thời điểm nộp đơn.

Đối với hỗ trợ chi trả thuế nhà đất, chủ nhà phải có hai khoản thanh toán đã bị trễ hạn trước ngày 31 tháng 5, 2022