Sino ang Karapat-dapat

Ang mga karapat-dapat na may-ari ng bahay para sa Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay ay dapat matugunan ang pamantayan na nakalista sa ibaba.

  • Ang sambahayang kita ng lahat ng mga kasaping higit sa 18 taong gulang ay o mas mababa sa 150% ng Area Median Income. AMI Calculator    AMI Calculator
  • Ang may-ari ng bahay at dapat kasalukuyang nagmamay-ari at sumasakop sa ari-arian sa California bilang kannilang pangunahing tirahan.
  • Ang may-ari ng bahay ay maaari lamang magkaroon at mag-okupa ng isang ari-arian.
  • Dapat na patunayan ng may-ari ng bahay na nakaranas sila ng Kwalipikadong Pinansyal na Kahirapan pagkatapos ng Enero 21, 2020. Dapat ilarawan ng pagpapatunay ang katangian ng kahirapan sa pananalapi. p.
  • Para sa mortgage relief, ang may-ari ng bahay ay dapat may dalawang nahuhuling pagbayad nang Hunyo 30, 2022. Para sa tulong sa buwis sa ari-arian, ang may-ari ng bahay ay dapat may kahit isang nahuhuling pagbayad nang Mayo 31, 2022.     
  • Para sa mortgage relief, ang halaga ng lumampas sa bayad ay $80,000 o mas mababa sa oras ng pagharap ng aplikasyon. 
  • Ang mga napagtibay ng apilkante ay tatanggap ng minsanang gawad lang. Kapag ang isang sambahayan/ari-arian ay napondohan, hindi na ito karapat-dapat para sa dagdag na tulong mula sa programa.   
  • Ang orihinal, hindi nabayarang principal na balanse ng pangunahing utang sa pabahay ng may-ari, sa oras ng pinagmulan, ay hindi maaaring mas Malaki kaysa sa “sumusunod na limitasyon ng pautang” (tulad ng tinutukoy sa ilalim ng mga probisyon ng 2008 na Batas sa Pagpapanumbalik ng Pabahay at Ekonomiya) na may bisa sa oras ng pinagmulan. Upang mahanap ang datos sa pagsunod sa mga limitasyon ng pautang, mag-klik dito.
  • Ang may-ari ng bahay ay hindi maaaring magkaroon ng pera o mga ari-arian na nasa kanilang kamay (maliban sa savings sa isang retirement account) na katumbas o mas mahigit pa sa pondo sa kaluwagan na kailangan + $20,000. (Halimbawa, ang mga may-ari ng bahay na nangangailangan ng $30,000 upang makahabol sa kanilang mortgage ay hindi karapat-dapat kung sila ay may $50,000 o mas mataas na mga ari-arian.)
  • Para sa mortgage relief, dapat  lumalahok sa California Mortgage Relief Program ang tagapaglingkod sa mortgage ng may-ari ng bahay. Ang talaan ng mga tagapalingkod sa mortgage na lumalahok ay makikita rito.  

Paano gumagana ang Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Bahay?

Process
processImg_English