Who is Eligible

Dapat matugunan ng mga aplikante ang mga batayan sa pagiging karapat-dapat na nakabalangkas sa ibaba upang maging kuwalipikado sa tulong ng programa. Upang mabasa ang U.S. Treasury-approved term sheets, i-click ito.

Ang mga sambahayan ay pahihintulutan na ngayong mag-apply sa karagdagang tulong, kahit na sila ay nakatanggap na dati ng pondo, na ang bawat sambahayan ay maaaring karapat-dapat na makatanggap ng pinakamataas na $80,000 na kabuuang tulong. Dapat matugunan ng sambahayan ang iba pang mga pangangailangan para sa karagdagang tulong para sa bagong aplikasyon. Ang mga aplikante ay maaring magkaroon lang ng isang buhay na aplikasyon sa proseso ng pagsusuri sa isang pagkakataon.

Ang mga aplikanteng hindi nakakatugon sa mga batayan sa ibaba ay dapat makipag-ugnayan sa isang HUD-certified na tagapayo sa pabahay upang malaman ang iba pang maaring mapagpipilian Mag-klik dito para malaman ang HUD-certified na tagapayo sa pabahay na malapit sa iyo.

Malapit nang dumating Ang California Mortgage Relief Program ay malapit nang palawakin upang maglaan na rin ng tulong sa pagpapaliban ng mga may kinalaman sa Covid na mga pautang o bahagyang paghahabol sa mga pangalawang mortgage.

MGA KAILANGAN PARA MAGING KARAPAT-DAPAT

KALUWAGAN SA MORTGAGE

Pinakamataas na halaga ng gawad

$80,000

Dapat na matugunan ang
LAHAT ng mga kailangan

KALUWAGAN SA BUWIS SA ARI-ARIAN

Pinakamataas na halaga ng gawad

$20,000

Dapat na matugunan ang
LAHAT ng mga kailangan

ANG MGA PANGUNAHIN

Dapat na humarap sa Kuwalipikadong Paghihirap sa Panaalapi dahil sa COVID-19 matapos ang Enero 21, 2020.

*Dapat na ilarawan ng pagpapatotong ito ang katangian ng paghihirap sa pananalapi.

Para sa kaluwagan sa mortgage, kailangang kabilang sa California Mortgage Relief Program ang mortgage/loan servicer ng may-ari ng bahay.

Ang talaan ng mga kabilang na mortgage servicer ay matatagpuan dito.

Dapat na humarap sa Kuwalipikadong Paghihirap sa Panaalapi dahil sa COVID-19 matapos ang Enero 21, 2020.

*Dapat na ilarawan ng pagpapatotong ito ang katangian ng paghihirap sa pananalapi.

 PANANALAPI:

Pinagsamang kita ng lahat ng kasapi sa sambayahan na may edad na 18 pataas ay o mas mababa sa 150% ng Area Median Income (AMI).

Mag-klik dito para malaman ang inyong AMI.

Ang mga may-ari ng bahay di dapat may salapi hawak o ari-ariang (maliban ang ipon sa retirement account) na nagkakahalaga sa o higit pa pondong kaluwagan na kailangan + $20,000.

Halimbawa, ang may-ari ng bahay na nangangailangan nang $30,000 upang makahabol sa pagbabayad ng mortgage ay hindi karapat-dapat kung may nagkakahalagang $50,000 o higit pang salaping hawak o ari-arian.

Ang naunang hindi nababayarang pangunahing balance ng pangunahing mortgage loan ng may-ari ng bahay, sa oras ng pinagmulan ay di dapat hihigit sa “umaayong hangganan ng pautang” (na matutukoy sa ilalim ng mga tinatadhana ng Housing and Economic Recovery Act of 2008) na umiiral sa oras ng pinagmulan.

To find data on conforming loan limits,  mag-klik dito at buksan ang talangguhit na tumutugma sa unang taon mo nakuha o huling napondohan ang iyong mortgage. Sa taong iyon ng talangguhit, makikita mo ang umaayong hangganan ng pautang sa pamamagitan ng paghanap sa county ng iyong tirahan at uri ng ari-arian. Kung kailangan ng tulong, mangyaring tumawag sa Contact Center sa 1-888-840-2594.

Pinagsamang kita ng lahat ng kasapi sa sambayahan na may edad na 18 pataas ay o mas mababa sa 150% ng Area Median Income (AMI).

Mag-klik dito para malaman ang inyong AMI.

Ang mga may-ari ng bahay di dapat may salapi hawak o ari-ariang (maliban ang ipon sa retirement account) na nagkakahalaga sa o higit pa pondong kaluwagan na kailangan + $20,000.

Halimbawa, ang may-ari ng bahay na nangangailangan nang $10,000 upang makahabol sa pagbabayad ng mortgage ay hindi karapat-dapat kung may nagkakahalagang $30,000 o higit pang salaping hawak o ari-arian.

 ARI-ARIAN

Mag-may-ari at tumira sa bahay ng pang-isahang pamilya, condo, bahay na pangmatagalang nakatayo o ari-ariang hanggang apat na units.
Ang may-ari ng bahay at dapat kasalukuyang nagmamay-ari at sumasakop sa ari-arian sa California bilang kannilang pangunahing tirahan.
Ang may-ari ng bahay ay maaaring nagmamay-ari at tumitira sa isang ari-arian.
 Mag-may-ari at tumira sa bahay ng pang-isahang pamilya, condo, bahay na pangmatagalang nakatayo o ari-ariang hanggang apat na units.
Ang may-ari ng bahay at dapat kasalukuyang nagmamay-ari at sumasakop sa ari-arian sa California bilang kannilang pangunahing tirahan.
Ang may-ari ng bahay ay maaaring nagmamay-ari at tumitira sa isang ari-arian.

 PAGKAPABAYA

Para sa kaluwagan sa mortgage, ang mga may-ari ng bahay ay dapat may di bababa sa dalawang bayaring lumampas nang Disyembre 1, 2022 at kasalukuyang pabaya.

Para sa mortgage relief, ang halaga ng lumampas sa bayad ay $80,000 o mas mababa sa oras ng pagharap ng aplikasyon.

Para sa tulong sa buwis sa ari-arian, ang may-ari ng bahay ay dapat huli nang kahit minsan sa lumampas na bayarin nang Nayo 31, 2022.